Archiv / Odborné články / Náchodské falzifikáty

26.10.2013   Autor: exkluzivně pro Burda Auction s.r.o. doc. Ing. Radomil Květon, CSc.; Počet zobrazení: 5613

Lokalizácia blokov podkladových známok pre výrobu falzifikátov hodnôt 200h, 500h a 1000h.

Náchodské falzifikáty hradčanských známok hodnôt 200h, 500h a 1000h patria k veľmi dokonalým falzifikátom známok I. ČSR (Karásek [1]). Ako je vidieť aj z výberu falšovaných známok, tak cieľom falšovateľov boli v prvom rade úplné falzá našich prvých leteckých známok. Tieto boli už v 30-tych rokoch minulého storočia zberateľmi vyhľadávané. V menšom množstve boli hodnoty 500h a 1000h použité pre úplné falzá pretlačového vydania SO 1920. Neskôr sa k filatelistom dostali v obmedzenom množstve aj 8-bloky sfalšovaných známok.Predkladaný článok nadväzuje na publikáciu Dr. Svätopluka Šablatúru ([2]) k problematike falošných známok našej prvej emisie výplatných známok časti nazvanej „Náchodské falzifikáty" (ďalej NF). Autor publikácie (významný znalec ČSR I) v nej na základe dobových prameňov podrobne zdokumentoval historickú situáciu a reakcie filatelistov v rokoch 1934-1935 na objavenie sa na trhu zatiaľ najdokonalejších falzifikátov našich známok. NF boli tlačené v tlačových hárkoch po ôsmich známkach. Štočky boli vyhotovené fotochemickou cestou. Potvrdzoval to najmä osemblok 200h, kde boli identifikované známkové polia (ďalej ZP) 4.-7. a 14.-17. z I. tlačovej dosky (obr.1). Označenie jednotlivých ZP v NF je použité podľa [2], teda 1.riadok ako A-D a 2.riadok E-H.

 obr obr
  obr
Obr.1 Osemblok náchodských falzifikátov hodnoty 200h  Obr.2a
 Obr.2b 

Na obr.2 je znázornených ďalších sedem charakteristických doskových vád, ktoré vznikli až v procese vlastnej výroby NF. Charakteristické DV z originálneho bloku sa preniesli fotochemickou cestou aj na tlačovú dosku NF :
ZP 14. - kratšia farebná čiara krovím k písmenu K v texte SLOVENSKÁ - NF typu E
ZP 15. - preškrtnuté NS bielou čiarou v texte SLOVENSKÁ - NF typu F
Po dôslednom premeraním rovnobežnosti okrajov známok v tlačovom liste NF hodnoty 200h môžeme konštatovať, že ako podkladový materiál pre výrobu NF nebol použitý 8-blok známok ako sa doteraz uvádzalo, ale dva 4-bloky obdobne ako u hodnôt 500h a 1000h. Bolo to zrejme dané technickými možnosťami falšovateľa. Výsledná tlačová doska NF bola zložená z dvoch 4-štočkov uložených v správnom poradí na rozdiel od hodnoty 500h ako je popísané nižšie. Pri hodnotách 500h a 1000h zatiaľ neboli identifikované podkladové bloky originálnych známok slúžiacich ako podklad pre fotochemický spôsob výroby NF. Tejto problematike je venovaná nasledujúca časť štúdie.

Kvalitu týchto falzifikátov takisto hodnotil aj Ing. Jan Karásek, keď tvrdil, že každý kto s nimi prišiel do styku nie v úprave tlačového listu (8-bloku) ale jednotlivo, mal s nimi čo robiť. Aj tento nedostatok falšovatelia neskôr obišli obstrihaním okrajov hárkov na veľkosť zodpovedajúcu vzdialenosti medzi jednotlivými známkami (obr.3).

obr
 obr
Obr.3 Osemblok náchodských falzifikátov hodnoty 500h
 Obr.4 Rozpoznávacie znaky použitých známok z II. tlačovej dosky hodnoty 500h (Hamr [4])

Mravenčia práca zberateľov Hradčian viedla v 80-tych rokoch minulého storočia k úplnej rekonštrukcii tlačových dosiek aj najvyšších hodnôt tejto emisie (Hamr [4], Ryvola [5]). To vytvorilo priaznivé prostredie pre štúdium originálnych 8-blokov falzifikátov hodnôt 500h a 1000h. Dôsledkom fotochemického spôsobu výroby tlačovej dosky bol prenos typických doskových chýb a odlišností z podkladových známok. Kratšia doba leptania tlačovej dosky mala zásadný vplyv na prenos malých odlišností, ktoré sa nepreniesli v plnom rozsahu. Napr. prerušená čiara sa v tomto prípade preniesla iba ako lokálne tenšia čiara. Poznávacie znaky z vonkajších okrajov známok boli odstránené pri procese tzv. „vyčistenia tlačovej dosky". Naopak pribudli nové doskové odlišnosti spôsobené fotochemickým postupom výroby falzifikátov, čo sťažuje identifikáciu podkladových blokov známok.
Ako je vidieť z rekonštrukcie tlačovej dosky pre výrobu falzifikátov hodnoty 500h (obr.5), boli na výrobu štočkov použité dva štvorbloky vytlačené z II. TD hodnoty 500h a to:
1. štvorblok ZP 3.-4. a ZP 13.-14. pre výrobu štočkov A-B a E-F
2. štvorblok ZP 1.-2. a ZP 11.-12. pre výrobu štočkov C-D a G-H

A - ZP 3 B - ZP 4  C - ZP 1 D - ZP 2 
E - ZP 13 F - ZP 14 G - ZP 11  H - ZP 12

Tabulka 1: Rozloženie štočkov pre tlač falzifikátov hodnoty 500h 

Kuriózne je, že pre výrobu falzifikátov boli použité známky vytlačené z II. TD 500h, ktoré boli pôvodne určené na výrobu našich prvých leteckých známok a na pošty sa dostali iba v obmedzenom množstve. Väčšie bloky známok z II. TD patria dnes k veľkým vzácnostiam. Za pozornosť stojí falzifikát označovaný Šablatúrom ako FALZIFIKÁT D, pre výrobu ktorého bolo použitá známka z 2. ZP s kombináciou priečkového a oblúkového typu (podľa môjho názoru najvzácnejšej varianty známky 500h, ktorej sa nedostalo ešte jej zodpovedajúceho ocenenia). NF hodnoty 500h ľahko identifikujeme podľa nedokonalého šrafovania srdiečok, tela holubíc a nerovnomernému vyleptaniu všetkých špirál v obraze V. kresby hradčianskych známok.

obr

obr
 Obr.6 Detaily kresby známky 500h (vľavo je originál, vpravo je NF) Obr.7 Osemblok náchodských falzifikátov hodnoty 1000h

ri NF hodnoty 1000h (obr.7) bolo už v minulosti identifikovaných osem rozdielnych známkových polí, čo bolo neskôr doložené aj 8-blokom falzifikátov.

Podrobným štúdiom originálneho 8-bloku fálz hodnoty 1000h však zistíme, že ako podklad na výrobu falzifikátov slúžil iba jeden 4-blok originálnych známok zo ZP 84.-85. a ZP 94.-95. (tabulka 1 a obr.-6).

 

obr

 Obr.8 Charakteristické doskové vady na tlačovom liste NF 1000h (Šablatúra [2])

Tlačová doska bola leptaná na dvakrát, pričom doba leptania štočkov pre falzifikáty C-D a G-H bola kratšia. To spôsobilo, že niektoré typické vady nájdené na prvom štvorbloku falzifikátov, nenájdeme až v takej dominantnej forme na druhom štvorbloku. 

A - ZP 84 B - ZP 85 C - ZP 84 D - ZP 85 
E - ZP 94F - ZP 95 G - ZP 94 H - ZP 95 
Tabulka 2: Rozloženie štočkov pre tlač falzifikátov hodnoty 1000h

obr

 Obr.10 Rozpoznávacie znaky použitého štvorbloku známok hodnoty 1000h (Ryvola [5])

Nebezpečnosť popisovaných falzifikátov je daná fotochemickým spôsobom výroby na základe väčších blokov originálnych známok. Naopak opatrením známok menej dokonalými falošnými pretlačami prvých leteckých známok ich nebezpečnosť ako úplných falzifikátov leteckých známok podstatne klesla.

Literatúra :
[1] Karásek J. : Československé poštovní známky a jejich padělky 1918-1939, nakladatelství Merkur-Revuer, 1998
[2] Šablatúra S.: Falošné Hradčany, Album, Bratislava, 1996
[3] Kubát F.: Monografie československých známek, Díl I., část Hradčany, vydal POFIS v Praze ve spolupráci sa SČF a Nakladatelstvím dopravy a spojů, Praha 1968
[4] Hamr F.: Hradčany 500h., Rekonstrukce tiskových desek, 1984
[5] Ryvola Z.: Hradčany 1000 h, Rekonstrukce přepážkového archu, 1984 

 

 

 

 

 

 

 Autor: exkluzivně pro Burda Auction s.r.o. doc. Ing. Radomil Květon, CSc. (26.10.2013)