Archiv / Odborné články / POŠTOVNÍ KAŠETY VIKTORIA - TYP I. a II

24.03.2016   Autor: Vilém Bulant; Počet zobrazení: 4081

Rád bych doplnil svůj článek týkající se akce Viktoria uveřejněný v této sekci odborných článků dne 23.2.2009, neboť se podařilo získat další informace k bodu č.1 a které by mohly zajímat další sběratele a také je požádat o spolupráci na dalším doplnění nalezených údajů.


V létě 1941, když byla zahájena mohutná propagandistická akce Viktoria (Vítězství), která měla podpořit snahu Německa v boji na různých frontách Evropy, protektorátní pošta byla na tuto akci již připravena a dnem zahájení akce 17.7.1941 začala razítkovat listovní zásilky mimo místním a denním razítkem ještě 4-řádkovým kašetem s následujícím textem (označuji jako typ I.):

Viktoria !!
Deutschland siegt an allen Fronten !
Vítězství !!
Německo vítězí na všech frontách !


Razítkovací barva byla červená a razítko bylo dáváno mimo známku na volné nebo i popsané místo listovních zásilek. O používání tohoto kašetu byla veřejnost informována v denním tisku a sběratelé byli informováni v Tribuně filatelistů v č.13/1941, str. 197.

 
obr
Podstatnou informací bylo sdělení, že tyto kašety byly dány do používání pouze na 16 pražských poštách. Nikde však nebylo uvedeno, kterých pošt se to týká a proto nezbylo, než postupným pátráním po poštovně prošlých zásilkách s tímto kašetem se dopátrat skutečnosti. Podle nalezených celistvostí bylo zjištěno 16 pošt s tímto kašetem, které se vyskytly v rozmezí 17. - 21.7.1941. Od data 21.7.1941 se již vyskytují celistvosti s upraveným kašetem Viktoria (označuji jako typ II.). Kašet II. typu má v textu navíc doplněno "für Europe !" a "pro Evropu !" a také slovo "Deutschland" není s překladem "Německo", ale je nahrazeno slovem "Říše".
Tento kašet II. typu byl používán nejen na dále uvedených 16 poštách, ale již i na dalších, jako Praha 1, Praha 14 a j. Na mimopražských poštách se vyskytuje až koncem července 1941. Kašety II. typu byly v používání na protektorátních poštách až do 30.12.1941, kdy bylo jejich používání zastaveno.
obr
 obr
 I. typ
  II. typ

 

Přehled poštovních úřadů, na kterých byl kašet I. typu používán: 


Prag 2 - Praha 2   Praha I, Kaprova 40/12 (Staré Město)
Prag 5 - Praha 5
  Praha I, Na Františku 32 (Staré Město)
Prag 7 - Praha 7
  Praha II. Hybernské nádraží (Nové Město)
Prag 8 - Praha 8  Praha III. Josefská 43/4 (Malá strana)
Prag 10 - Praha 10  Praha IV. Hrad, 3.nádvoří (Hradčany)
Prag 15 - Praha 15  Praha XII. Wilsonovo nádraží (Vinohrady)
Prag 22 - Praha 22  Praha VIII. Primátorská 523/38 (Libeň)
Prag 25 - Praha 25
  Praha II. Jindřišská 14 (Nové Město)
Prag 31 - Praha 31
  Praha XII. Moravská 9 (Vinohrady)
Prag 36 - Praha 36
  Praha XI. Ševčíkova 19-21 (Žižkov)
Prag 47 - Praha 47
  Praha XIX. Dejvická 38 (Dejvice)
Prag 55 - Praha 55
  Praha XVI. Jahnova 73/12 (Smíchov)
Prag 65 - Praha 65
  Praha XIV. Jitčina 12-14 (Nusle)
Prag 68 - Praha 68
  Praha XIV. Táborská 158 (Michle)
Prag 73 - Praha 73
  Praha XIII. Sportovní 22 (Vršovice)
Prag 79 - Praha 79
  Praha IX. Královská třída 231 (Vysočany)
Z nalezených celistvostí byla sestavena následující tabulka, ze které vyplývá, že se podařilo objevit většinu zásilek dokonce již z prvního dne používání kašetu I. typu. 
 17.7. (čtvrtek) 18.7. (pátek)
19.7. (sobota)
20.7. (neděle)
21.7. (pondělí)
22.7. (úterý)
 Praha 2
   I.   
 Praha 5
 I.  I.   II.
 Praha 7
 I. I. I.  II. 
 Praha 8
 I.  I.   
 Praha 10
  I. I.   
 Praha 15
 I.   I. II. 
 Praha 22
  I. I.  I. 
 Praha 25
 I.
  I.   II.
 Praha 31
 I.    I. 
 Praha 36
 I. I.    
 Praha 47
 I. I.    
 Praha 55
 I. I.  I.  
 Praha 65
 I. I.    
 Praha 68
 I.     
 Praha 73
 I. I.    
 Praha 79
 I.  I.   
Údaje z tabulky byly získány díky dlouhodobé pomoci kolegů ing. M. Příkazského, M. Hauzra, Mgr. Z. Veselého, J. Dobrovolného, z nabídek v internetových aukcích a z archivu s.r.o. Burda Auction. Každé další doplnění údajů v tabulce bude autorem vítané.

Výskyt poštovních kašetů I. typu na celistvostech je tedy omezený jen na 4-5 dnů a II. typu na více než 5 měsíců. Nutno ještě poznamenat, že kašet I. typu byl inspirací pro výrobu téměř shodných kašetů v některých regionech nepoštovními odesílateli, ale jejich výskyt na celistvostech je z pozdější doby a také vykazují větší či menší odchylky od kašetů pražských. Kašety používané na poštách v celém protektorátu jsou stejného provedení, zatím co firmy, úřady a ostatní odesílatelé používali kašety nejrůznějšího provedení, od prostého "V", až po víceřádkové, rámečkové, různých barev a pod.

Na zajímavou úřednickou zmatečnost ohledně užívání kašetů upozornil doc. F. Šubart ve Zpravodaji společnosti pro poštovnictví v českých zemích 1938 - 45, č.7/1993. Předložil kopie dvou služebních telegramů z poštovního archivu, kde 21.7.1941 činí poštovní ředitelství v Brně (podepsán prezident dr. Herzog) dotaz na poštovní správu ministerstva dopravy ohledně používání kašetu Viktoria. V dotazu uvádí textaci kašetu, který ale neodpovídá ani typu I, a ani typu II. Z typu II. je doplnění o "fuer Europa - pro Evropu" a z typu I. je překlad Deutschland českým Německo. Jde tedy o text kašetu, který neexistoval.

Dne 22.7.1941 v odpovědi, podepsané odborovým přednostou dr. Otto Kučerou se uvádí, že kašet Viktoria byl dodán výlučně jen na 16 pražských pošt, pouze na dobu asi 1 týdne. Není tedy reagováno na obsah kašetu, ale potvrzuje používání kašetu na 16 poštách. Telegram je navíc problematický v tom, že již 21.7.1941, tedy den před odpovědí některé další pražské pošty používaly kašet II. typu, takže informace z ministerstva neodpovídaly reálné situaci.


obr

Co říci závěrem?

Propagandistické razítko Viktoria je používáním poštovními úřady nutno brát jako součást poštovního provozu, zatím co používáním nepoštovními uživateli jen jako součást předepsané propagandy. Z hlediska oceňování celistvosti s kašety I. typu jsou mnohem vzácnější vzhledem ke krátké době používání než ostatní, což se může projevit na jejich ceně. 


Prameny:
Tribuna filatelistů, č.13/1941, str. 197
Zpravodaj společnosti pro poštovnictví v českých zemích 1938-1945, různá čísla z let 1993-1994, články doc. F.Šubarta
Jiří Kratochvíl : Pražské pošty Historie a současnost, LIBRI 2009
Národní archiv, fond MPT 429
Vlastní sbírka


Autor: Vilém Bulant (24.03.2016)