Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Třebíč sběratelsky I.

20.03.2009   Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 6253

Regionální sběratelství může být založeno na nejrůznějších základech, podle zaměření samotného sběratele. Známe sběratele poštovních razítek, celistvostí, pohlednic, odznaků, etiket, nálepek, turistických štítků, nouzových platidel a pod. Chtěl bych ukázat, jak může vypadat regionální sběratelství, konkrétně města Třebíče a to zúžené pouze na některé sběratelské předměty. Nebudu se věnovat filokartii, nebo filatelii, protože to jsou obory obsahově objemné, ale moje ukázka bude zaměřena na obory méně rozšířené, či dnes již téměř neznámé.


Erinofilie

Že nevíte co to je ? Já jsem to také nevěděl, až do doby, kdy se mi dostal do rukou katalog I. mezinárodní výstavy nálepek v Třebíči. Podle vysvětlení největšího českého sběratele V.Balzera jde o sbírání nálepek, jako sběratelský obor.
O nálepkách se dá říci, mimo to že jde o drobnou grafiku, že jsou vedle fiskálních známek rovněž sestrami poštovních známek. Stejně jako ony, svůj základ mají v grafickém návrhu, jsou na papíru s lepem, mají perforaci nebo jsou stříhané, lepí se na listovní zásilky a pod. Stejně jako známky jsou příležitostné, propagační, příspěvkové, ale i firemní apod. Na rozdíl od známek ale nejsou ceninami, nepožívají ochrany proti padělání a nemají pravidla pro jejich používání. Určitou výjimku tvoří nálepky příspěvkové či dobročinné s vyznačenou hodnotou u kterých je prováděno závěrečné vyúčtování subjektem, který byl odpovědný za distribuci.
V dřívější době bylo sbírání nálepek poměrně rozšířenou záležitostí a sběratelé měli jako základní vodítko katalog arch.Kumpána, který obsahoval přehled nálepek od roku 1895 do roku 1945. Jeho pokračovatelem byl dr.Scheiner, který vydal přehled od roku 1945, bohužel v nákladu pouhých 50 kusů. Oba katalogy jsou v současné době velmi vzácnou a hledanou literaturou.

A nyní k městu Třebíči a jeho nálepkám. První katalogizovanou a nejvzácnější nálepkou je nálepka vydaná u příležitosti Krajinské hospodářské, průmyslové a živnostenské výstavy v roce 1903. Nálepka s jednoduchou kresbou byla vydána v zelené a modré barvě s perforací.

obr

 

V roce 1935 probíhaly v Třebíči velkolepé oslavy u příležitosti 600. výročí povýšení městských práv. K této významné události byly vydány různé nálepky v počtu 20 kusů na jednom tiskovém listu. Na nálepkách byly zachyceny záběry na město a některé jeho dominanty, jako zámek, železniční most, kostel sv.Martina, náměstí aj. Nálepky byly tištěny hlubotiskem a byly vydány ve třech barvách, hnědé, modré a zelené a byly perforované.

obr
 tiskový list s 20 nálepkami (zmenšeno)

 

obr
 ukázka některých nálepek

V roce 1938, kdy bylo 75. výročí od zahájení činnosti Městské spořitelny v Třebíči, byly vydány dvě nálepky v červené barvě, bez perforace. Na obou je kresba nové budovy spořitelny dané do provozu v roce 1933 a v pozadí silueta věže kostela sv. Martina. Na jedné nálepce je název peněžní instituce a na druhé je letopočet 1863, tedy rok zahájení činnosti (původně na radnici).

 obr

 

V neděli 15.června 1947 byl v Třebíči konán župní sokolský slet. K této příležitosti byly vydány nálepky v rumělkové nebo karmínové barvě, tištěné v 10-blocích ve dvou formách, obojí s perforací. Třebíčská župa nesla název „Sokolská župa plukovníka Švece".

 obr
 karmínová barva

obr
 zkouška tisku

 obr
 rumělková barva (zvětšeno)

V témže roce, ve dnech 5-6.července se konaly Orelské slavnosti, pořádané Jednotou čs. Orla v Třebíči, začleněné do župy Václava Kosmáka. Také k této události byla vydána nálepka, která je v modré barvě s perforací. Kresba znázorňuje obrys tribuny na orelském stadionu, který byl dán do používání v roce 1936.

 obr

Rok 1947 pro Třebíč přinesl i další událost velkého sběratelského významu a tou byla I. mezinárodní výstava nálepek. Uskutečnila se ve dnech 5-12.října 1947 a byla instalována ve dvoraně Městské spořitelny.

 obr


Pořadatelem byl Reklamní klub čs., odbočka Třebíč (dále Reklub). Celkem bylo vystaveno přes 3000 nálepek a exponáty pocházely ze 30 zemí, ze čtyř světadílů. Jako zajímavý fakt lze uvést, že v exposici Německa byly také propagandistické nálepky z období předválečného a válečného, které oslavovaly Velkoněmeckou říši, NSDAP, HJ apod. a to dva a půl roku po skončení války. Zřejmě to nemělo působit jako propaganda, ale jako memento.
Samozřejmě, že při takové akci nemohly chybět ani nálepky vydané k této příležitosti, které byly vytištěny v 10-blocích ve dvou barevných variantách na PL, 4x modrá varianta a 6x cihlově červená. Nálepky obsahují pouze text bez ilustrací.

 obr

Jedním z úkolů, které si třebíčský Reklub dal, bylo zpopularizování města Třebíče. Za tím účelem vyhlásil soutěž na slogan, který by mohl být ke jménu Třebíč připojen. Z 20 došlých návrhů byl vybrán jako vítězný slogan: „Třebíč - město dobrých přátel". Druhou soutěží, kterou Reklub vyhlásil s návazností na první, byla soutěž o dobře vyřešenou nálepku, která by Třebíč propagovala. Návrhy posoudila odborná porota za předsednictví arch. Jonáše a návrhy byly vystaveny na zmíněné výstavě nálepek. Z 23 došlých návrhů zvítězil návrh V.Poštolky z Prahy, jehož motivem jsou dvě stisknuté ruce v pozadí s třebíčskými dominantami. Návrhy, které se umístily na prvních třech místech, byly použity k tisku nálepek a v párech byly vytištěny 3-barevně v 10-bloku, s perforací.

 obr
 I. cenaII. cenaIII. cena                      

obr
 strojový obtisk hnědé barvy

 

Skaut Třebíč 1946-1948

Je známo 5 různých nálepek, které se týkají skautingu. Jak je z připojené ukázky vidět, mají stejný vzor provedení a pravděpodobně byly všechny vytištěny v roce 1948, k oslavám 25 let Junáka v Třebíči.

 

obr
 obr
 obr

 

Sokol Třebíč 1946-1950

Protože tělocvičné jednotě Sokol nevyhovovala stará sokolovna pocházející z roku 1892 a také jednota neměla žádný stadion, byly snahy obojí vyřešit. Zatím co stadion se podařilo postavit a zprovoznit v roce 1933, nová sokolovna stále zůstávala jenom ve fázi ideového návrhu. Pro získání finančních prostředků, byly v roce 1946 vydány nálepky s perforací v červené barvě na bílém nebo žlutém papíru v 10-blocích. Na nálepkách jsou dva různé ideové návrhy podoby nové sokolovny, na každém TL vždy 5 + 5. Část nálepek byla později opatřena modrým přítiskem na rok 1949 a 1950 a po odtržení okrajů vlepena do destiček s žádostí o příspěvek. Tento způsob byl nazván vánoční sokolská koleda. K nálepkám byla přiložena obálka, do které byly vkládány peněžní dary a odevzdávány pověřeným zástupcům Sokola. Pokud by dar měl být menší než 10Kčs, byly nálepky vyžádány zpět.

Ukázka nálepek s přítiskem:

 obr
 1948/49 bílý papír
 1948/49 žlutý papír
 1949/50 bílý papír

obr
 1946 kompletní tiskový list s okraji na žlutém papíru (tisk Emanuel Čapek)

 

obr
 destičky pro první koledu (přední strana)

 obr
 destičky pro třetí koledu (přední a zadní strana)

 obr
 1949/50 vnitřek destiček třetí sokolské koledy s vloženými nálepkami

obr
 1948/49 obálka pro peněžní dar přiložená k nálepkám

Dalšími nálepkami sběratelského zájmu jsou nálepky firemní, spolkové, propagační, příspěvkové a pod. Firemní nálepky je možno rozdělit na nálepky vlastní a nálepky s přítiskem firmy na nálepkách propagačních, vydaných jiným subjektem.

 

Ukázka vlastních nálepek firemních, spolkové, propagační:

obr
 obr

 

Ukázka nálepek firemních přítiskových:
(fa. Vilém Taussig, oděvy a látky)

obr
 obr
 obr

 

Papírové pečetky:

Jedná se o obor blízký sbírání nálepek, ale grafické zpracování je omezené jen na označení jejich uživatele - odesílatele, případně jeho znak či symbol.
Tyto pečetky byly používané jak různými institucemi, firmami nebo i soukromými osobami a sloužily k zalepování korespondence. Většinou byly v červené barvě, tedy barvě pečetního vosku a svým tvarem imitovaly tvar voskových pečetí. Jejich tvar byl ponejvíce kruhový s ozdobným ořezem, jak je vidět na připojených ukázkách.

obr

 

Faleristika (papír):

Jednalo se o papírové odznaky, označení či pseudomedaile, které účastník slavnosti nebo akce obdržel od pořadatelů, většinou po zaplacení vstupného nebo příspěvku. Některé měly současně i charakter vstupenky Tato označení se obyčejným špendlíkem připevnila na oděv a proto mají většinou jednu nebo dvě dírky. Malá část těchto označení měla poutko, které sloužilo k zavěšení. Některá označení byla určena jen jako upomínková záležitost, ale zpětně se těžko odliší, která byla spojena s finanční účastí, nebo jen jako suvenýr zdarma. Proto je od sebe neodděluji, neboť vzhledově jsou si podobné.

obr
 ukázka zavěšovaných označení

obr
 ukázka většinou poválečných označení

obr
 ukázka politicky zaměřených

 

Některé ukázky z třebíčského regionu:

obr
 obr


Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (20.03.2009)
Poslední aktualizace:
11.12.2018 15:40
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::