O nás & Kontakty

O nás & Kontakty

Vatek z Rmcov smlouvy o zprostedkovn prodeje


II. Podmnky pevzet pedmt zprostedkovatelem


1. Zprostedkovatel pijm nepetrit materil (pedmty) ke zprostedkovn prodeje osobn nebo potou (po pedchoz dohod). Nebezpe kody na vci (pedmtu) pechz na zprostedkovatele okamikem pedn, ppadn doruenm pedmtu zprostedkovateli. Zprostedkovatel nenese odpovdnost za neplnost potovn zsilky. Vlastnk je povinen pedat pedmt s popisem (nzev, katalogov slo, rok vydn, navren cena apod.). V opanm ppad bude vlastnkovi tovna provize a do ve 30 % dle pracnosti zpracovn. Zprostedkovatel s ohledem na momentln trn situaci za elem spnho prodeje stanovuje vyvolvac ceny poloek. Zprostedkovatel je oprvnn nkter poloky slouit nebo naopak rozdlit, poppad odmtnout a vrtit zpt, pokud jsou nevhodn k prodeji z dvodu patn kvality, neprodejnosti apod. Zprostedkovatel je oprvnn po ukonen aukce v doprodeji nabzet nevydraen poloky za vyvolvac ceny plus provize a DPH.

III. Platebn podmnky provize a hrada nklad zprostedkovatele


1. Za realizaci zprostedkovn prodeje pedmtu v aukci nle zprostedkovateli standardn provize 20 % z dosaen ceny pedmtu. Provize 30 % nle zprostedkovateli pedevm pi realizaci prodeje nepipravenho materilu, jako jsou ddictv, pozstalosti apod., a to bez ohledu na finann objem prodeje. Zvhodnn provize 13 % je tovna pouze obchodnkm a dodavatelm s pipravenm materilem ve velkch finannch objemech. U mimodn cennch a vjimench poloek lze sjednat individuln vi provize. Ve provize je stanovena pi pevzet pedmt a je uvedena v soupisu zpracovanch poloek.

2. Za realizaci prodeje pedmt v internetovm obchod nle zprostedkovateli provize ve vi 13 % z prodejn ceny pedmtu.

3. Zprostedkovateli dle nle nrok na pauln hradu nklad spojench s innost zprostedkovatele, a to 25 K za kadou jednotlivou poloku zaazenou do aukce (0 K do internetovho obchodu) a 70 K za kadou sbrku nebo vt partii zaazenou do aukce nebo do internetovho obchodu, a to bez ohledu na to, zda se pedmt v aukci nebo v internetovm obchod prod i nikoliv. Za vyobrazen poloky do titnho katalogu zprostedkovatele nle zprostedkovateli pauln nhrada ve vi 40 K, vyobrazen poloky na internetovch strnkch zprostedkovatele, vetn cizojazynho pekladu a umstn poloek na nejvznamnjch svtovch filatelistickch portlech poskytuje zprostedkovatel vlastnkovi bezplatn. Zprostedkovatel m nrok na pauln hradu nklad i v ppad, e pedmt (poloka) bude zaazen do aukce opakovan. Zprostedkovatel je pltce DPH, pouze jeho vkony jsou pedmtem DPH, nikoliv pedmty vlastnka. Ve vyslen provize a poplatky jsou ji vetn DPH a jsou pedmtem zvltnho reimu dle 90 Zkona o DPH.


Dodavatel - formul pro soupis poloek

Pipravili jsme pro vs formul pro soupis poloek pro dodavatele. Formul je ve formtu PDF (Portable Document Format) a mete si jej snadno vytisknout na sv tiskrn.

dme vs, abyste tento formul pouili pro vytvoen soupisu poloek nabzench do na aukce i internetovho obchodu. Formul je navren tak, aby co mon nejvce urychlil run zadvn vaich poloek do systmu a zaveden standard zabezpeil vt pehlednost.

Do budoucna plnujeme zaveden elektronick podoby formule, do nho budete moci doplovat pmo pes internetov rozhran.

Vysvtlivky:
slo: Poadov slo v seznamu.
Druh: Vyplte, o jak materil se jedn. Napklad: Znmka, celina, dopis, pohlednice, sbrka, foto, plakt, kniha...
Jakost: Pouijte zaveden filatelistick symboly pro istou i raenou znmku, prolou i neprolou celinu, dopis a jejich kombinace. Viz Zkratky a vysvtlivky.
Kategorie: Vyplte pslun filatelistick obor. Napklad: SR I., aM, Francie, Poln pota, Leteck pota, Sport (motiv), Potovny, Perfiny, ...
Rok: U samostatn znmky a neprol celiny rok vydn, u celistvost rok pouit. U sbrek lze pst rozmez let, nap. 1918-39.
Katalogov .: Uvete katalogov slo a zkratku pslunho katalogu, nap.: Pof.2 (= katalog Pofis, Hradany 3h fialov), Mi.138 (= katalog Michel, znmka s slem 138 u pslun zem), Zsf.98 (= katalog Zvzu slovenskch filatelistov, Pribina 50h zelen).
Katalogov cena: Uvete cenu, kterou uvd pslun katalog.
Popis: Doplujc slovn popis dan poloky.
Vyvolvac cena: Vae navren vyvolvac cena.
A/O A = zaazen do aukce, O = zaazen do obchodu. Zakroukujte vai volbu.

Dodavatel - formul pro soupis poloek (PDF)