Dodavatelé / Informace pro dodavatele

Výňatek z Rámcové smlouvy o zprostředkování prodeje


II. Podmínky převzetí předmětů zprostředkovatelem


1. Zprostředkovatel přijímá nepřetržitě materiál (předměty) ke zprostředkování prodeje osobně nebo poštou (po předchozí dohodě). Nebezpečí škody na věci (předmětu) přechází na zprostředkovatele okamžikem předání, případně doručením předmětu zprostředkovateli. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za neúplnost poštovní zásilky. Vlastník je povinen předat předmět s popisem (název, katalogové číslo, rok vydání, navržená cena apod.). V opačném případě bude vlastníkovi účtována provize až do výše 30 % dle pracnosti zpracování. Zprostředkovatel s ohledem na momentální tržní situaci za účelem úspěšného prodeje stanovuje vyvolávací ceny položek. Zprostředkovatel je oprávněn některé položky sloučit nebo naopak rozdělit, popřípadě odmítnout a vrátit zpět, pokud jsou nevhodné k prodeji z důvodu špatné kvality, neprodejnosti apod. Zprostředkovatel je oprávněn po ukončení aukce v doprodeji nabízet nevydražené položky za vyvolávací ceny plus provize a DPH.

III. Platební podmínky – provize a úhrada nákladů zprostředkovatele


1. Za realizaci zprostředkování prodeje předmětu v aukci náleží zprostředkovateli standardní provize 20 % z dosažené ceny předmětu. Provize 30 % náleží zprostředkovateli především při realizaci prodeje nepřipraveného materiálu, jako jsou dědictví, pozůstalosti apod., a to bez ohledu na finanční objem prodeje. Zvýhodněná provize 13 % je účtována pouze obchodníkům a dodavatelům s připraveným materiálem ve velkých finančních objemech. U mimořádně cenných a výjimečných položek lze sjednat individuální výši provize. Výše provize je stanovena při převzetí předmětů a je uvedena v soupisu zpracovaných položek.

2. Za realizaci prodeje předmětů v internetovém obchodě náleží zprostředkovateli provize ve výši 13 % z prodejní ceny předmětu.

3. Zprostředkovateli dále náleží nárok na paušální úhradu nákladů spojených s činností zprostředkovatele, a to 25 Kč za každou jednotlivou položku zařazenou do aukce (0 Kč do internetového obchodu) a 70 Kč za každou sbírku nebo větší partii zařazenou do aukce nebo do internetového obchodu, a to bez ohledu na to, zda se předmět v aukci nebo v internetovém obchodě prodá či nikoliv. Za vyobrazení položky do tištěného katalogu zprostředkovatele náleží zprostředkovateli paušální náhrada ve výši 40 Kč, vyobrazení položky na internetových stránkách zprostředkovatele, včetně cizojazyčného překladu a umístění položek na nejvýznamnějších světových filatelistických portálech poskytuje zprostředkovatel vlastníkovi bezplatně. Zprostředkovatel má nárok na paušální úhradu nákladů i v případě, že předmět (položka) bude zařazen do aukce opakovaně. Zprostředkovatel je plátce DPH, pouze jeho výkony jsou předmětem DPH, nikoliv předměty vlastníka. Výše vyčíslené provize a poplatky jsou již včetně DPH a jsou předmětem zvláštního režimu dle § 90 Zákona o DPH.


Dodavatelé - formulář pro soupis položek

Připravili jsme pro vás formulář pro soupis položek pro dodavatele. Formulář je ve formátu PDF (Portable Document Format) a můžete si jej snadno vytisknout na své tiskárně.

Žádáme vás, abyste tento formulář použili pro vytvoření soupisu položek nabízených do naší aukce či internetového obchodu. Formulář je navržen tak, aby co možná nejvíce urychlil ruční zadávání vašich položek do systému a zavedený standard zabezpečil větší přehlednost.

Do budoucna plánujeme zavedení elektronické podoby formuláře, do něhož budete moci doplňovat přímo přes internetové rozhraní.

Vysvětlivky:
Číslo: Pořadové číslo v seznamu.
Druh: Vyplňte, o jaký materiál se jedná. Například: Známka, celina, dopis, pohlednice, sbírka, foto, plakát, kniha...
Jakost: Použijte zavedené filatelistické symboly pro čistou či raženou známku, prošlou či neprošlou celinu, dopis a jejich kombinace. Viz Zkratky a vysvětlivky.
Kategorie: Vyplňte příslušný filatelistický obor. Například: ČSR I., ČaM, Francie, Polní pošta, Letecká pošta, Sport (motiv), Poštovny, Perfiny, ...
Rok: U samostatné známky a neprošlé celiny rok vydání, u celistvostí rok použití. U sbírek lze psát rozmezí let, např. 1918-39.
Katalogové č.: Uveďte katalogové číslo a zkratku příslušného katalogu, např.: Pof.2 (= katalog Pofis, Hradčany 3h fialová), Mi.138 (= katalog Michel, známka s číslem 138 u příslušné země), Zsf.98 (= katalog Zväzu slovenských filatelistov, Pribina 50h zelená).
Katalogová cena: Uveďte cenu, kterou uvádí příslušný katalog.
Popis: Doplňující slovní popis dané položky.
Vyvolávací cena: Vaše navržená vyvolávací cena.
A/O A = zařazení do aukce, O = zařazení do obchodu. Zakroužkujte vaši volbu.

Dodavatelé - formulář pro soupis položek (PDF)