Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / PDR1 NEUENBURG a.d. ELBE - NYMBURK (dodatek)

27.11.2012   Autor: Exkluzivně pro Burda Auction, s.r.o. Vilém Bulant; Počet zobrazení: 2792

V prvním článku ze dne 2.3.2012 jste byli seznámení s výsledkem studia zeleného místního a denního razítka Neuenburg a.d. Elbe - Nymburk, autora Viléma Bulanta. Tento dodatek přináší další jeho zjištění ohledně používání uvedeného razítka a osvětluje tak po 72 letech fakta, která byla sběratelům až do současné doby neznámá. Jde o skutečnosti, které objevil v materiálech Okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem.  Jak bylo v prvním článku uvedeno, na den 1.XI.1940 připadlo 80. výročí trvání pěveckého spolku Hlahol v Nymburce. Nejen uvedené datum, ale v podstatě celý rok 1940 se nesl v duchu oslav a jak ze závěrečné zprávy pro rok 1940 vyplývá, spolek uspořádal 15 samostatných koncertů, u 20 koncertů spoluúčinkoval, absolvoval 70 celovečerních zkoušek, v červnu uspořádal pěvecké závody nymburského žactva a k těmto iniciativám patřily i obyčejné události, jako svatby nebo pohřby členů Hlaholu. Spolek byl znám nejen v rámci regionu ale i po celém území republiky, později omezeném jen na území protektorátu. Jednalo se jak o zájezdové koncerty, vystoupení v rozhlase, spolupráce s jinými pěveckými sdruženími, spolupráce s významnými osobnostmi hudebního života jako prof.Vítězslavem Novákem, Jaroslavem Křičkou, Josefem Bohuslavem Foerstrem a dalšími. Je zde na místě připomenout, že spolek účinkoval 25.11.1860 při rekviem Josefa Jungmanna , zúčastnil se oslav Havlíčkovy památky, osmdesátin skladatele J.B.Foerstra a dalších významných výročí. V roce 1926 se spolku dostalo významného uznání od jugoslávského krále Alexandra I., který spolku udělil řád sv.Sávy. Na jeho záslužné činnosti pro české sebevědomí, národní hrdost a obranu kulturního dědictví nemůže v období protektorátu ubrat ani to, co bylo pro existenci spolku nutno udělat z moci úřední, jako ověření rasové čistoty členstva, vystoupení pro Vlajku aj.
   Aby výročí založení spolku bylo zdůrazněno i po stránce poštovní, požádali zástupci Hlaholu poštovní správu ministerstva dopravy o umožnění razítkové propagace. Písemnou žádost ze dne 2.X.1940 na ministerstvu osobně projednal tajemník Hlaholu O.Šebek. K této žádosti byly v archivu nalezeny dva dokumenty - odpovědi, které jsou zásadní pro legalizaci používání zeleného razítka.
   Prvním dokumentem je dopis Ministerstva dopravy (poštovní správa) v Praze, vyhotovený 3. oddělením, odboru A dne 31.X.1940, č.j. P-47.103-A/3-40, adresovaný   Pěveckému spolku Hlahol. Jednalo se o odbor Hospodářské věci poštovní, do jehož kompetence spadala zejména příležitostná razítka, razítková propagace a vydávání poštovních známek včetně tiskového dozoru. Měsíc tedy trvalo, než ministerstvo na žádost reagovalo a povolení k razítkové propagaci pouhý den před výročním dnem udělilo. V povolení je doslovně uvedeno:
  "Na Vaši žádost z 2.října 1940 a na přání přednesené Vaším p.tajemníkem O.Šebkem povolujeme , aby v době od 1. do 10. listopadu 1940 zvláštní přepážka poštovního úřadu Nymburk orážela podané listovní zásilky a známky nalepené na listech papíru a pod. k účelům památkovým a sběratelským jedním místním a denním razítkem pošt. úřadu Nymburk barvou zelenou. Za generálního ředitele pošt: Dr.Gregora."
  Je tedy zcela zřejmé, že neexistovala jiná možnost razítkové propagace, než povolení odlišné barvy oproti standardní černé, neboť na vyhotovení příležitostného razítka nebyl žádný časový prostor. Vzhledem k nedostatečné kvalitě zmíněného dokumentu, nelze jej zde reprodukovat a proto uvádím pouze jeho textovou část.
Druhým zásadním dokladem je nalezené písemné sdělení Ředitelství pošt Praha ze dne 1.XI.1940, č.228.389-Vb - 1940, rovněž adresované spolku Hlahol v Nymburku. Jeho znění je:
"U příležitosti oslav 80 letého trvání Vašeho spolku bude ve dnech 1 až 10.listopadu t.r. zvláštní přepážka poštovního úřadu Nymburk používati k orážení 1 místním a denním razítkem tohoto úřadu zelené razítkovací barvy. Poplatek za zelenou barvu v částce K 55.- račte zaplatiti pošt. úřadu Nymburk na jeho zvláštní výzvu. Rozhlas a tisk jsme zpravili. Za prezidenta : Matucha v.r."
  Toto sdělení bylo zasláno 1.XI.1940 prostřednictvím pošty Praha 55, jako služební, poštovnému podrobená zásilka a byla zatížena doplatným 1,20K v místě dodání, dne 2.XI.1940.
 
obr
 
  Úřední liknavost s vyřízením žádosti spolku Hlahol v nás vzbuzuje oprávněné otázky, na které však v archivních materiálech již nebyly odpovědi. Jak rychle se podařilo zajistit zelenou barvu včetně polštářku, kterou poštám dodávala Poštovní hospodářská ústředna v Praze, zda bylo nutno antidatovat otisky s datem 1. listopadu, jak se poštovním pracovníkům podařilo rychle zajistit zvláštní přepážku včetně vyčištění používaného razítka a pod. Tyto otázky provozního charakteru se však již těžko podaří objasnit.. Podstatné pro sběratele je však zjištění, jakou dobu bylo zelené razítko oficiálně v používání.
Na základě obou nalezených dokumentů můžeme tedy konstatovat, že všechna data uvedená a prezentovaná v prvním článku, tedy v rozpětí 1 až 10.11.1940 jsou legální otisky, včetně použité zelené barvy a to s výjimkou těch, které byly označeny jako padělky (4.XI.40 skupina B). A tento závěr s konečnou platností můžeme přijmout jako definitivní.
    Pokud se nad oběma dopisy zamyslíme, můžeme si zde položit i další otázky. Ačkoliv dopis Ředitelství pošt Praha jak bylo výše citováno uvádí, že o razítkování zelenou barvou byl informován rozhlas i tisk (ale kým ?), žádné filatelistické periodikum tuto zprávu včas nepřineslo, i když jinak informací o razítkové propagaci přinášely dosti, často i s předstihem. Českou tiskovou kancelář pro tisk i rozhlas podle dřívější praxe informovala vždy poštovní správa ministerstva, ale pokud tak vůbec učinila a se stejnou iniciativou jako vyřizovala žádost spolku Hlahol, nelze se divit, že filatelisté byli asi výskytem tohoto razítka zaskočeni. V regionálním tisku, který je uložen v archivní knihovně v Lysé nad Labem, byl v Nymburských listech nalezen pouze jeden článek, který popisuje souhrnně činnost spolku a proběhlé oslavy, ale o razítku zelené barvy neuvádí nic. V Občanských listech, které pro region také vycházely, nebyla informace nalezena žádná. Nutno ovšem podotknout, že svazky těchto dvou periodik nejsou kompletní a mnoho výtisků chybí. Druhou zajímavostí uvedeného dopisu je, že spolkem Hlahol má být uhrazena částka 55.-K za zelenou barvu. Pokud byla používána odlišná barva u příležitostných razítek v barvě na př. červené nebo hnědé k narozeninám A.Hitlera, hradila tuto barvu vždy sama poštovní správa.

   Jako sběrateli hledaná upomínka na oslavy Hlaholu je také v prvním článku zmiňovaný a vyobrazený pamětní list. K jeho vydání doplňuji následující informaci. O textovou část listu se postaral JUC. Z.Culka, tisk zajistila knihtiskárna Miroslava Hrádka v Nymburce. Prodejní cena pamětního listu byla 2K a bylo možno jej zakoupit nejen na poštovním úřadě, ale i u všech papírnických a knihkupeckých závodů v Nymburku, jakož i na závěrečném matinée 10.XI.1940, kam byl pro veřejnost volný vstup. Nutno dodati, že v porovnání s nynější aukční cenou, která se pohybuje kolem 7000Kč, jde o navýšení ceny zcela astronomické. Bohužel v archivních materiálech jsem nedohledal v jakém nákladu byl pamětní list vyhotoven.
A ještě několik informací o tom, jak probíhal závěr oslav výročí spolku.
  Ve výroční den 1.XI.1940 nebyla uskutečněna žádná pěvecká produkce, ani shromáždění, neboť se jednalo o všední pracovní den (pátek). Z tohoto důvodu, byla také tryzna za všechny zesnulé členy Hlaholu uskutečněna až v neděli 3.XI.1940 v obřadní síni městského krematoria. Zde účinkoval mužský, ženský i smíšený sbor, se sólistkou sl. Jechovou, sólistou br. Kopejtkem, za hudebního doprovodu Jiřího Rumla na harmonium.
Závěrečné oslavy 80 let Hlaholu vyvrcholily jubilejním matinée v neděli 10.XI.1940 v Hálkově městském divadle v Nymburce. Tyto oslavy byly současně spojeny s oslavou 20-leté umělecké činnosti dirigentky Hlaholu paní Anny Polmanové - Preclíkové, jediné ženy - dirigentky v republice. V rámci matinée bylo provedeno i připnutí stuhy věnované členstvem na spolkový historický prapor, pocházející z roku 1862, odevzdání čestných pěveckých vyznamenání dlouholetým zasloužilým členům Hlaholu, které učinil p.František Vostrý jako zástupce Pěvecké obce české, jakož i závěrečné projevy zástupců úřadů, spolků a korporací, mimo jiné ing.Šourka za Kulturní radu Národního souručenství, starosty města J.Fialy, okresního hejtmana J.Hesouna a j.
Pro úplnost dodávám, že o povolení tohoto závěrečného matinée bylo žádáno písemně 25.X.1940 na Okresním úřadě v Nymburce s uvedením zamýšleného programu. Povolení bylo 4.XI.1940 dáno se souhlasem vrchního zemského rady v Kolíně okresním hejtmanem z Rady politické správy (podpis nečitelný) s upozorněním, že smí být projednávány jen spolkové záležitosti v rámci schváleného programu. Na pozvánkách bylo také uvedeno, aby zástupci úřadů, spolků a korporací opisy textů, které hodlali na matinée přednésti předložili (!) nejpozději do 9.XI.1940.
   A zcela na konec již jen jedna zajímavost, nedělní datum 10.XI.1940 je posledním oficiálním a nalezeným datem, které bylo na zvláštní příležitostné přepážce nymburské pošty dáváno. Následující neděli 17.XI.1940 byla pošta přestěhována z dosavadních místností v Pivovarní ulici do nových prostorů v novostavbě Okresní záložny hospodářské na Eliščině třídě, kterou záložna postavila ve spolupráci s poštovní správou ministerstva dopravy.
Závěrech bych chtěl poděkovat kolegům dr.Petru Gebauerovi a ing.Michalu Příkazskému za jejich pomoc při konečném zpracování obou článků a poskytnutí některých dalších informací. Také chci poděkovat pracovníkům Okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, kteří mi umožnili studium v archivních materiálech a periodikách z daného období.

Prameny dodatku:

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond Hlahol - pěvecký spolek Nymburk
Nymburské listy Národního souručenství ze dne 16.11.1940
Občanské listy ze dne 21.XI.1940
Pražský ilustrovaný zpravodaj č.3/1940

obr
 Sestava spolku Hlahol v jubilejním roce 1940
 


Autor: Exkluzivně pro Burda Auction, s.r.o. Vilém Bulant (27.11.2012)
Poslední aktualizace:
10.12.2018 12:10
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::