VIP Prodej / Smluvní podmínky

Podmínky internetového obchodu
Burda Auction, s.r.o.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti se zprostředkováním prodeje a koupě filatelistických a dalších sběratelských předmětů mezi vlastníkem předmětu a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného společností Burda Auction, s.r.o., IČ 27697754, se sídlem Dejvická 306/9, 160 00, Praha 6 jako zprostředkovatelem.
 2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je archivována zprostředkovatelem za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Tyto OP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.burda-auction.com.
 3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s těmito OP seznámil a že s nimi výslovně souhlasí.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Označení a popis předmětů je uveden na webových stránkách internetového obchodu včetně jejich vyobrazení. U sbírek a partií se nemusí jednat o kompletní vyobrazení. Kupující je oprávněn si předmět nabízený prostřednictvím internetového obchodu osobně prohlédnout v sídle zprostředkovatele po předchozí domluvě.
 3. Cena předmětů je uváděna včetně DPH. Zprostředkovatel používá při zprostředkování prodeje předmětů zvláštní režim dle § 90 zákona o dani z přidané hodnoty. Náklady na dodání jsou obsaženy v paušálním expedičním poplatku, ten není účtován při osobním odběru v sídle zprostředkovatele. Při převzetí předmětu v sídle zprostředkovatele činí náklady na dodání 0,- Kč. Paušální expediční poplatek činí při zaslání předmětu na adresu v České republice a při platbě před dodáním částku ve výši 170,- Kč, při zaslání předmětu na dobírku částku ve výši 200,- Kč za jednu zásilku do 20 Kg. Způsob úhrady volí kupující z následujících variant: a) bankovním převodem, b) dobírkou (dostupné pouze při dodání v rámci České republiky), c) hotově při převzetí předmětu v sídle zprostředkovatele, d) platební kartou prostřednictvím platebního terminálu v sídle společnosti nebo online - prostřednictvím platební brány GP webpay. Za platby kartami vydanými mimo země EU bude účtován transakční poplatek ve výši 3.5 % z fakturované částky. Neakceptujeme platební karty VISA Business, MasterCard Business, Diners Club, Discover.
 4. Právo odstoupit od smlouvy upravuje čl. V. těchto OP.0
 5. V případě stížnosti nebo jakékoliv nejasnosti je možné se obrátit přímo na zprostředkovatele, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Objednávka

 1. Kupující učiní závaznou objednávku tak, že na webové stránce internetového obchodu zprostředkovatele požadovaný předmět vloží do košíku kliknutím na „Koupit“ a vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména zvolený způsob dodání, způsob úhrady a kontaktní údaje kupujícího. Před odesláním objednávky má kupující právo zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil a má tak možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře.
 2. Po obdržení závazné objednávky kupujícího je kupujícímu zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky. Následně je objednávka zprostředkovatelem zpracována a kupujícímu je zasláno potvrzení objednávky, čímž dochází k uzavření smlouvy. V případě obdržení více objednávek na stejný předmět rozhoduje dřívější čas odeslání objednávky. Společně s potvrzením objednávky zprostředkovatel zašle kupujícímu daňový doklad s vyčíslením veškerých nákladů na dodání a údaji nutnými pro zaplacení.

IV. Uplatnění vad, reklamace

 1. Popis předmětů je vypracován s nejlepším vědomím zprostředkovatele na základě odborných znalostí a obecně dostupných informací, avšak negarantuje popisované skutečnosti.
 2. Za pravost a kvalitu předmětů odpovídá její vlastník, nikoliv zprostředkovatel.
 3. Kupující je povinen předmět prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí. Případnou vadu předmětu lze reklamovat do šesti měsíců od převzetí. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada,kterou má předmět při převzetí, byť se projeví později, nebo i později vzniklá vada, kterouzpůsobil vlastník předmětu porušením své povinnosti.
 4. Reklamace lze uplatňovat písemně prostřednictvím zprostředkovatele na adrese jeho sídla, a tobez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující je povinen vadu označit nebo oznámit, jak sevada projevuje a sdělit, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Kupující se s ohledem na charakterpředmětů nabízených v internetovém obchodě může domáhat přiměřené slevy z ceny nebo odsmlouvy odstoupit.
 5. Zasílání předmětu zprostředkovateli zpět na dobírku je vyloučeno a všechny takové zásilkyzprostředkovatel odmítne a vrátí zpět odesílateli.
 6. Reklamovaný předmět musí být zprostředkovateli vrácen v původním stavu a obalu.
 7. Je – li reklamace oprávněná, lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterounemůže kupující předmět užívat.
 8. Reklamaci nelze uplatnit:
  • u vad zjevných z popisu nebo vyobrazení předmětu na webových stránkách internetového obchodu
  • u vad, které musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při podání objednávky
  • u předmětů složených z 10 a více dílčích kusů (série, sestavy, konvoluty)
  • u předmětů označených v textu zkratkou KVP (kvalita k prohlédnutí)
  • u předmětů označených [SBÍRKY].
 9. Kupující učiněním objednávky souhlasí s tím, že zprostředkovatel organizuje prodej předmětů(sbírek, sestav a partií) ve stavu jak stojí a leží ve smyslu § 1918 občanského zákoníku a nelzeuplatňovat jejich vady.

V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem

 1. Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne dodání, přičemž v této lhůtě musí být odstoupení od smlouvy zprostředkovateli odesláno do jeho sídla.
 2. V případě odstoupení od smlouvy, musí spotřebitel vrátit předmět zprostředkovateli do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením předmětu zprostředkovateli, a to i v tom případě, kdy předmět nemůže být pro svou povahu vrácen obvyklou poštovní cestou.
 3. Po odstoupení od smlouvy vrátí zprostředkovatel peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání (kromě nákladů na dodání vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání) přijaté od spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Zprostředkovatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Zprostředkovatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel předmět předá nebo prokáže, že daný konkrétní předmět odeslal zpět zprostředkovateli.
 4. Předmět spotřebitel vrátí úplný, včetně případné dokumentace, nepoškozený a čistý, v původním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jej převzal.
 5. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty předmětu, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. O takové znehodnocení je oprávněn zprostředkovatel snížit cenu, která má být spotřebiteli vrácena, příp. vyzvat spotřebitele k úhradě tohoto znehodnocení se splatností do čtrnácti dnů ode dne doručení výzvy.

Odstoupení od smlouvy kupujícím - podnikatelem

 1. Právo odstoupit od kupní smlouvy se ve vztazích kupujících - podnikatelů řídí občanským zákoníkem.

VI. Vývoz do zahraničí

 1. Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty se řídí zákonem č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších změn. Tyto předměty lze z České republiky vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku. Kupující jsou povinni se seznámit s podmínkami prodeje předmětu kulturní hodnoty ve smyslu ustanovení zákona č.71/1994 Sb.
 2. Zprostředkovatel může za poplatek zajistit posudek předmětu jako podklad pro osvědčení k vývozu.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Zprostředkovatel s osobními údaji nakládá v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. Osobní data kupujících budou uchována a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující poskytnutím osobních údajů souhlasí s jejich zpracováním za účelem nabízení produktů a služeb zprostředkovatele, zasíláním informací o činnosti zprostředkovatele, dle zákona 480/2004 Sb., na dobu do odvolání souhlasu. Zpracováním osobních údajů může zprostředkovatel pověřit třetí osobu jako zpracovatele.

VIII. Autorské právo

 1. Vlastníkem autorských práv k veškerému obsahu zveřejněnému na webových stránkách internetového obchodu, není-li explicitně uvedeno jinak, je zprostředkovatel. Obsah tak nelze užívat bez jeho písemného souhlasu. Výjimkou je použití pro neobchodní účely za předpokladu, že obsah nebude modifikován nebo dále šířen. Zprostředkovatel je i po nabytí vlastnického práva k předmětu kupujícím oprávněn užívat obrazový i textový popis předmětu.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Pro případné spory a uplatnění vzájemných práv a povinností je rozhodující české znění OP. Veškerá právní jednání dle těchto OP se řídí právními normami České republiky. V případě soudního sporu ze zprostředkování koupě a prodeje předmětu prostřednictvím internetového obchodu je příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 6.
 2. V případě odlišností ve znění platí ustanovení v následujícím pořadí: konkrétní smlouva, OP.