Archiv / Odborné články / Některé rarity ciziny v Aukci 54

12.05.2017   Autor: D.K.; Počet zobrazení: 4837Nabídka ciziny v naší aukci jistě zaujme několika výraznými raritami. Mezi celkem 14 losy se vzácnými nezoubkovanými zkusmými tisky pozdního Rakouska, z nichž některé jsou sběratelsky zcela nezbytné i pro sbírky ČSR I. coby „předběžné", je potřeba upozornit především na los 747 4-blok dvoukorun na žilkovaném papíru. Tyto jsou tak vzácné, že je donedávna katalogy a ani jiné prameny vůbec neuváděly, a to včetně speciálu Dr. Ferchenbauera. Ze všech ZT „fázrovek" bylo známo jen několik stříhaných desetikorun a na „dvojky" narazíme poprvé až v Michel-Spezial Osterreich v roce 2016. Podle odborného konsensu existuje nejvýš 50 exemplářů a je možné, že krajový 4-blok je dnes unikátem!
 
             obr
    obr
             Los 747
    Los 757
Čistá Penny Black je dnes v každé lepší aukci téměř povinností a zde je zastoupena rovnou ve svislé 2-pásce, los 230, s velmi výhodnou cenou v relaci ke katalogu. Ještě před impozantním 108-blokem červené pennyovky z TD 66 (tisk od 2.2.1861) nalezneme nenápadnou raritu, los 239, One Penny Red z roku 1856 nezoubkovanou. Nejedná se o imprimaturu, jak by se mohlo na první pohled zdát (imprimaturs z TD 22 existují, ale mají jinou průsvitku - „malá koruna"). Jde o experimentální tisk „Neale's steam press experiment" z TD 22 vedený v SG Spec. jako C8h. Konstruktér a vynálezce Robert Neale sestrojil mj. parní tiskařský stroj s tzv. „nekonečným tiskem", a nabídl jej firmě Perkins & Bacon k tisku známek, který tam dosud probíhal na ručních mechanických strojích. Od ledna 1854 proběhlo celkem 8 fází zkusmého „parního" tisku za použití několika tiskových desek pro 1 penny. Z TD 22 se pokusně tisklo od 1. - 15. 8. 1855, vždy na namodralém papíru s velkou průsvitkou, v lehce odlišné barvě. Výsledky experimentálního parního tisku se ukázaly býti neuspokojivými, na známkách byly patrné rozpité skvrny, nastaly problémy s centrováním, tisk byl místy tzv. "dutý", použitý papír se obtížně perforoval apod. Parní tisk byl firmou Perkins & Bacon odmítnut, použité desky kromě TD 22 byly konvertovány zpět na ruční tisk, náklad nezoubkovaných experimentálních tisků byl zničen a dle všeho se dochoval jediný arch z TD 22 a půlarch z TD 25. Zmíněný arch záhadně doputoval do USA (zřejmě zásluhou samotného p. Perkinse staršího, jenž byl původem Američan), kde byl po mnoha desetiletích zakoupen legendárním obchodníkem a znalcem Robsonem Lowe, který jej v roce 1957 po rozdělení na části rozprodal. Z tohoto archu ex. Robson Lowe pochází všechny kusy na trhu, tedy i náš los 239! Jedná se o významnou specialitu britských vydání „line engraved", hezký doklad postupu technologie a poštovní historie, spojený opět se zajímavým příběhem a proveniencí a na trhu dnes dosahující vysokých cen *.
 
              obr
     obr
     obr
               Los 230
     Los 239
    Los 240
Z mnoha zajímavých známek Evropy je možno vyzdvihnout namátkou např. los 87 - čistou holandskou „jedničku", která se s původním lepem takřka nevyskytuje a v katalogu je silně podceněná. To platí i pro švýcarskou Poste Locale s tmavým-hnědočerveným středem, vzácnou to variantu Mi.6Ib, los 219. 
              obr     obr
              Los 87
     Los 219
A již jsme u zámoří, kde se zastavme tradičně u Mauritia a dále alespoň u záhadné „Victoria Black" z Oil Rivers.

Náš Mauritius, los 295, vyšel stejně jako exemplář v minulé 53. Aukci (los 731) v rané tiskové fázi „early impressions" v rozmezí 1849 až počátku 50. let. Oba tisky z téže fáze, ale s rozdílnou barvou a sytostí hezky odkazují na ruční výrobu J.O. Barnarda - každý otisk desky o 12 polích s barvou jinak namíchanou a jinak nanesenou, tištěno různým tlakem působícím na desku v různém stupni opotřebení atd. Skvělé by bylo porovnat obě známky, kdyby pocházely ze stejného ZP. Ale nyní máme před sebou ZP 11, v minulé aukci ZP 10.

              obr
    obr
      obr
              Los 295 
     J.O. Barnard (1816-1865)      Aukce 53: Los 731, prodáno za 190.000Kč
Opět si uvědomujeme význam a výpovědní hodnotu známkových polí, rekonstrukcí TD a jejich porovnávání pro studium emise POST PAID, jedné z nejvýznamnějších z celé světové klasiky. Již jeden z „otců zakladatelů" J.B. Moens, jehož rukama prošla i většina legendárních POST OFFICE, kladl důraz na identifikaci ZP u vydání POST PAID. V jeho slavné publikaci „Les Timbres de Maurice" z roku 1865 a 1878 uvádí rozlišení polí na základě jím odhalených unikátních kombinací rozměrů nápisů POST PAID, POSTAGE, MAURITIUS a TWO PENCE. (viz. tabulka). Později se prosadilo rozlišení dle polohy a velikosti některých písmen. S touto metodou se můžeme setkat v příloze katalogu „Kanai" , David Feldman, 1993. V případě losu 295 jasně vidíme, že pochází z 11. pole, díky „T" v POSTAGE, jež je nakloněno doprava a stojí blíže k „S" než k „A". Samotné rozpracování „plating" v uvedené příloze na celých 60 stranách svědčí o významu tohoto tématu na půdě elitní filatelie. Je proto velmi doporučeníhodné sbírat POST PAID zejména podle známkových polí. Ještě poznamenejme dnes již opomíjený fakt, že 2. tiskové období, tedy „early impressions" dělili staří znalci jako Robson Lowe, na „very early" a „early", což při pohledu na výše vyobrazené „early" známky dává velký smysl.
 obr
  
obr
 obr
    Jean-Baptiste Moens (1833-1908)
  
NEVYDANÁ "VICTORIA BLACK" 1893, los 321!

V roce 1884 ovládli Britové území delty řeky Niger na jihu dnešní Nigérie. Byla založena kolonie „Oil Rivers" a uznána na Berlínském kongresu velmocí v roce 1885. Poté územně expandovala na sever a východ, ze západu sousedila s německým Kamerunem. Název Oil Rivers byl 12.5.1893 v rámci rozšíření změněn na Niger Coast Protectorate. Již původní Oil Rivers samozřejmě zřídila síť poštovních úřadů a na frankování používala přetisková provizoria „British Protectorate Oil Rivers" (1892) na britských známkách, v roce 1893 pak s nouzovými přetisky „Half Penny", „One Shilling" aj. Téhož roku přišlo také definitivní vydání - serie 6 hodnot s portrétem Viktorie, nahoře s nápisem NIGER COAST.
     obr
    obr
     obr
          Los 321
     
Vidíme, že nápis NIGER COAST byl dodatečně natištěn (a to na všech hodnotách 1/2P-1Sh) a na tiskové desce čarami přeryt původní nápis OIL RIVERS nad slovem PROTECTORATE a že se ale vyskytují i známky bez těchto úprav. Prakticky až do dnešních dnů nebylo jasné, jaký byl status takových „původních" nepozměněných známek. Ve světových katalozích vč. Gibbonse o nich není ani zmínka, pro jejich nepatrný počet unikala jejich existence po několik desetiletí i předním znalcům. Když byly objeveny ve 20. letech 20. století, tak se označily jako zkusmé tisky (F.J. Melville, Oil Rivers and Niger Coast Protectorate; 1924), což přebírá i Loweova superpublikace „Billig´s Philatelic Handbook" v roce 1969 a řadí je nepatřičně k ZT v odlišných barvách a nezoubkovaným, s poznámkou, že „jsou stejné jako vydané, ale před změnou názvu kolonie", tedy se starým OIL RIVERS. Jasno vnáší až novodobý článek v Linn´s Stamp (světově nejvýznamnější filatelistický časopis), kde v listopadu 2015 autor K. Wunderly cituje pramen z archivu De La Rue ** - dopis z listopadu 1892 panu Macdonaldovi, komisionáři kolonie Oil Rivers, s cenovou nabídkou na emisi známek s portrétem královny. Tedy již celých 6 měsíců před změnou jména kolonie bylo jednání o tisku definitivních známek pro Oil Rivers v Londýně ve finální fázi. K. Wunderly dále uvádí, že zakázku nakonec nedostala De la Rue, ale firma Waterlow & Sons, která „v roce 1893 zhotovila známky Oil Rivers, ale musela dodatečně změnit „region´s name" předtím, než mohly býti známky používány".

Je tedy zřejmé, že známky zadané v roce 1892, vytištěné roku 1893 byly připraveny k dodání zřejmě těsně před změnou názvu v květnu 1893 a že to nejsou žádné zkusmé tisky, ale mnohem zajímavější známky NEVYDANÉ. Pro úpravy nápisů, aby se nemuselo zdlouhavě přetiskovat celý náklad a vyrábět desku pro přetisk, byla zjevně velmi narychlo pozměněna tisková deska (škrty přes původní nápis a neuměle nasazen horní nápis) a vytištěn nový náklad (u hodnoty 1Sh 160 stokusových archů). Původní náklad byl logicky a při takto malých počtech bez problému zničen. Dle dostupných pramenů existuje pouze 100ks původních známek. Jistě původně z jediného 100ks archu. Nikoli ovšem z archu zkusmých tisků, ani z archu nevydaných známek, jež unikly přetištění (jak omylem psáno v popisu losu 321), ale z archu nevydaných známek, jež unikly zničení! Každopádně se jedná o skvělou vzácnost protektorátů Oil Rivers a Niger Coast, ukazující existenci stále neprobádaných témat v oboru koloniálních specialit. Není od věci připomenout, že takové fenomény se časem jeví jako tržně velmi perspektivní.


* např. významná britská specializovaná firma Bill Barrell Ltd nabízí 2-pásku „Neale´s" za 3000 GBP

** jen na okraj - DLR tiskla i provizoria 1892 a dochovala se její instrukce pro Oil Rivers, že „z důvodů tropické vlhkosti v kolonii budou známky dodány proloženy savým papírem a přepravovány v plechových vroubkovaných kazetách" ...uvádíme proto, že neznalí sběratelé, považují stopy růžového savého papíru na těchto známkách za dodatečné poškození, zatímco se jedná o původní kontextový znak a důkaz pravosti!

 
*

Použitá literatura:

L.M.Messenger, Neale´s Steam Press Experiment, The GB Journal, March 2000
J.B.Moens, Les Timbres de Maurice, Bruxelles 1878
A.Rudge ,Supplement to the Auction Cat. Mauritius, DFSA 1993
Billig´s Philatelic Handbook, The Empire in Africa, Vol.37, part II., vyd. 1969
Linn´s Stamp, november 2015 a další prameny z knihovny autoraAutor: D.K. (12.05.2017)