Archiv / Odborné články / Hradčany 500h – 2. tlačová doska a nové poznatky

24.01.2011   Autor: doc. Ing. Radomil Květon, CSc.; Počet zobrazení: 11385

Špirálový, priečkový a súčasne oblúkový typ. Pozor na Náchodské falzá.

S nadšením som privítal články v Merkur-Revue venované problematike I. ČSR. Dokazuje to nielen nárast záujmu o zbieranie tejto časti našej poštovej histórie, ale aj snahu našich zberateľov priniesť nové poznatky po viac ako 90-tich rokoch po vydaní našich prvých známok.

Postupne po špirálových typoch známok V. kresby boli objavené priečkové a naposledy aj oblúkové typy u hodnoty 25 h a v jednom prípade u hodnoty 500 h (podtyp oblúku IIa - 2. ZP, obr.1) popísané napr. Benešom v [1]. Súhrou náhod je oblúkový typ 500 h na 2. tlačovej doske (TD) súčasne aj priečkovým typom.

 obrobr
 
 obrobr
 Obr.1 II. špirálový typ, II. priečkový typ a oblúkový podtyp IIa - 2. ZP

Takto vznikla filatelisticky veľmi hľadaná známka súčasnou kombináciou typov a podtypu. Aby nebol všetkému koniec, tak táto známka slúžila ako podklad k fotochemickej výrobe Náchodských falzifikátov (ďalej NF, prvý raz popísané koncom roka 1934) - konkrétne známkové pole D z osemznámkového tlačového listu (2 riadky, 4 stĺpce, označenie A-D, E-H podľa Šablatúru [2]).

obr
Nebezpečnosť NF je daná hlavne charakterom výroby - fotochemickou cestou z originálnych známok. Z druhej strany použitý svetložltkastý (resp. béžový) papier v prevažnej väčšine vyrobených NF sa dá ľahko identifikovať. Jemnosť kresby vytlačených známok nie je ako pri originálnych známkach 500 h - poškodené špirály, odlišné šrafovanie holubíc a srdiečok. Pri falšovaní hodnoty 200 h Hradčany bol použitý ako podklad súvislý osemblok. Zaujímavosťou NF hodnoty 500 h je aj to, že všetkých osem polí NF má uzavretú špirálu, a teda ako podklad pre fotochemickú výrobu slúžili známky 2. TD, ktoré boli určené pre výrobu I. leteckých známok a bez pretlače sa do obehu dostali iba v obmedzenom počte.
 Obr.2 NF pole D vyrobené na základe známky II. priečkového typu a oblúkového podtypu IIa - ZP 2.

Uvedené fakty dokazujú, že ako podklad slúžili zrejme jednotlivé známky, v žiadnom prípade však súvislý osemblok.

V ďalšej časti štúdie sa chcem venovať doplneniu článku Z.Filípka o prevrátených pretlačiach na známke 500 h ([3]). Na obr. 3 je krajová známka 500 h s prevrátenou čiernou pretlačou SO 1920. Podľa [6] sa jedná o 90. pole pretlačovej dosky A/2c je charakteristické úzkym letopočtom 1920, čomu zodpovedá 11. ZP 100-kusovej tlačovej dosky. Identifikácia známkového poľa podľa monografie ([5]) nie je možná, a preto je potrebné použiť rekonštrukciu tlačových dosiek spracovanú F.Hamrom ([7],[8]) podobne ako v článku [4]. Osobitne by som chcel upozorniť na webovskú stránku www.knihtisk.com, kde môžete nájsť vo forme PDF súborov hodnotný zdroj informácií aj o ďalších kníhtlačových vydaniach známok z I. ČSR. 

obr
obr
 obr
 Obr. 3 Krajová známka (11. ZP) 2. TD 500 h a 90. pole pretlačovej dosky

Identifikačné znaky 11. ZP (označené červeným krúžkom na obr. 3) sú poškodená štvrtá špirála, dva lúče pri tretej veži - ľavá vežička a farebný bod na konci ľavej nožičky M v nápise MUCHA. Na rube známky sa nachádza obtlač pretlače iba so slabou intenzitou a známka má výrobnú chybu - zvrásnený papier. Tieto údaje sú obdobné ako v článku Z. Filípka ([3]) pri popise 41.ZP 2.TD. Tento fakt je v súlade s autorovu hypotézu o existencii iba jedného pretlačeného archu s prevrátenou pretlačou SO 1920 u hodnoty 500 h.

obr
Hoci NF boli predovšetkým určené na falšovanie I. emisie leteckých známok, stretávame sa s nimi aj pri emisii SO 1920 a tak vznikli úplné falzifikáty ku škode zberateľov. Charakteristické znaky falza pretlače č.1 podľa O.Tovačovského ([6]) sú : čiarka v písmene „O" vo vnútri hore; písmeno „S" má hore zakončenie pretiahnuté, šikmé a zaoblené; číslica „9" je užšia s užšou vnútornou elipsou; zosilnený oblúčik a základňa číslice „2".
Základom pre falzum z obr. 4 je falzifikát základnej známky z poľa F (podľa [6]).
 Obr.4 Úplné falzum neexistujúcej varianty čiernej pretlače na známke s uzatvorenou špirálou

Osobne nie som zástupcom označenia „RRR" alebo „!!!" za každou filatelistickou položkou s ojedinelým výskytom. Vždy si musíme dať základnú otázku, ako vlastne vznikol tzv. UNIKÁT ? Problémom čiernej prevrátenej pretlače SO 1920 na známkach 500 h z 2.TD je, že nemohla vzniknúť náhodne, napr. zamiešaním bloku známok z 2. TD medzi známky vytlačené 1.TD.
Dátumy vydania jednotlivých známok s pretlačou SO 1920 nie sú známe a určujú sa iba orientačne podľa zdokladovaného poštového použitia. Pretlač v čiernej farbe bola doložená celistvosťou s dátumom poštového použitia 2.3.1920 ([6]) a naviac čierna pretlač bola vyhotovená pretlačovou doskou A/1a. V tomto čase však ešte nebolo rozhodnuté o parametroch tlače 1. leteckých známok a teda aj o dotlači známky 500 h Hradčany.
Pretlač v modrej farbe bola doložená celistvosťou s dátumom poštového použitia 10.6.1920 ([6]) a bola realizovaná pretlačovou doskou A/2c. I. letecké známky boli vydané11.8.1920 a teoreticky vzhľadom na potrebné prípravné obdobie na výrobu leteckých známok existuje, aj keď malá, možnosť nešpekulatívneho vzniku prevrátenej pretlače SO 1920 v čiernej farbe na známkach vytlačených 2. TD.

obr
 obr
Bola by potrebná súčasná zámena pretlačovej farby a súčasne otočenie vkladaného jediného archu podkladových známok vytlačených 2. TD.
Odporcovia tohto názoru argumentujú neskorým výskytom známok 500 h z 2. TD v poštovom obehu. Prvé použitia uvedených známok v obehu sú až začiatkom októbra 1920. Na obr. 5 je ukážka skorého použitia známky 500 h z 2. TD z 93. ZP s diskutovanou vlasovou čiarou pripomínajúcou rámčekový typ z 93. ZP ale z 1. TD ([4]). Známka je so širokým spodným okrajom bez počítadla.
 Obr.5 Použitie známky 500 h z 2. TD zo dňa 5.X.1920

 

Literatúra:

  1. Beneš F. : ČESKOSLOVENSKO 1918-1939, Specializovaná příručka pro sběratele poštovních známek, POFIS spol. s r.o., Praha 2007
  2. Šablatúra S. : FALOŠNÉ HRADČANY, ALBUM Bratislava 1996
  3. Filípek Z. : Převrácený přetisk „SO 1920" na známce 500 h Hradčany, Merkur-Revue 2/2010
  4. Fritz Z., Filípek Z. : Tzv. rámečkový II. typ na známce „Hradčany" 500 h z II. desky?, Merkur-Revue 4/2010
  5. Kubát F. : Monografie československých známek, díl I., Hradčany, Pofis, Praha 1968
  6. Tovačovský O. a kol. : Monografie československých známek, 5. díl, SO 1920, Pofis, Praha 1998
  7. Hamr F. : Rekonstrukce tiskových desek známky „Hradčany" 500 h, 1984, Studijní filatelistické příručky, 9/1990
  8. Hamr F. : Plating Guide for the Hradčany 500h., www.knihtisk.com

Bratislava, október 2010

 Autor: doc. Ing. Radomil Květon, CSc. (24.01.2011)