Archiv / Odborné články / Polní pošta německého letectva na Podkarpatské Rusi v roce 1915

31.05.2011   Autor: Petr Gebauer, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 7116

Exkluzivně pro www.burda-auction.com přeloženo do češtiny z anglického originálu "Field post of German air force in Subcarpathia 1915 - Dreams may come true" uveřejněného v "The Sub-Carpathian Messenger" č. 14 (2011), str. 10-17, se souhlasem redakce The Sub-Carpathian Messenger.


Každý sběratel má své chyběnky a další různé seznamy toho, co hledá. Čím více se člověk dostává z oblasti klasické filatelie k poštovní historii, tím více se od seznamů konkrétních položek z katalogů dostává do oblasti zbožných přání a snů. Historie a poštovní předpisy nám říkají, jak události i poštovní provoz probíhaly nebo měly probíhat a my z nich můžeme usuzovat, jaké poštovní doklady by měly existovat a jaký by měl být jejich vzhled. V mnohých případech se tím však dostáváme do oblasti představ, neboť pak pátráme po celistvostech takových druhů, které zatím nikdo nikdy neviděl. Pro sběratele je velmi příjemným zážitkem, když pak takový doklad skutečně nalezne.

V mém článku o polní poště Německé jižní armády (Kaiserlich Deutsche Südarmee, DSA) [1] jsem zmínil, že DSA disponovala také malou leteckou jednotkou, a to oddílem polního letectva 26a (Feldfliegerabteilung 26a, FFA 26a). Také jsem uvedl, že jsem dosud neviděl doklad z krátkého pobytu této jednotky na Podkarpatské Rusi. Oproti pesimistické předpovědi, že se takový doklad bude velmi těžko shánět, se nyní šťastnou náhodou jeden přesto objevil. Jde o vyobrazenou pohlednici (Obr. 1) zaslanou 22. dubna přes polní poštu velitelství DSA. Vedle razítka polní pošty je na pohlednici útvarové razítko (Briefstempel) s textem "Feldfliegerabteilung 26a" (Obr. 2). Adresa odesílatele uvedená rukopisně na levé straně je "Flieger W. Nehlen, Feld-Flieger-Abt. 26a, Kais. Deutsche Südarmee".

 obr obr
Obr. 1
 Obr. 2

Snad bude zajímavé při této příležitosti uvést bližší informace o historii této malé jednotky, která zahrnovala pouze 6 letadel. Oddíl polního letectva 26a byl zřízen 11. října 1914 [2]. Podrobnosti o jeho pobytu na Podkarpatské Rusi jsou známy díky pamětem jednoho z jejích důstojníků, poručíka Rudolfa Mothese [3]. Dotyčný do FFA 26a vstoupil v Laonu koncem ledna 1915, právě když jednotka zahájila svou dlouhou cestu po železnici na východ. Trasa vedla přes Francii, Německo (Drážďany), Čechy, Moravu (Olomouc), a Uhersko (Budapešť). Pak transport pokračoval jednokolejkou přes Debreczen do Karpat. Vykládka proběhla v Mukačevě, kde si jednotka vybudovala polní letiště. Velitelem FFA 26a byl kapitán (Hauptmann) Keller, který byl přímo podřízen velitelství DSA (nadřízeným členem štábu DSA, "Stabsoffizier der Flieger bei der Südarmee, Stofl. Süd" byl kapitán Wagenführ). Průzkumné lety FFA 26a poskytly vedení DSA cenné informace a přispěly ke konečnému úspěšnému překročení Karpat. Na vyobrazené pohlednici Nehlen napsal již v dubnu 1915: " ... stejně zde nezůstaneme dlouho protože fronta postupuje kupředu" ("Wir bleiben jedenfalls nicht lange mehr hier da die Front sich vorwärts bewegt."). Jednotka opustila Mukačevo 16. května 1915, ale o několik dní dříve, 8. května 1915, byla přečíslována na "Feldflieger-Abteilung 59" (dle nařízení pruského ministerstva války č. 322/x.15g A7L) [2].

Pro poštovní historii je typické, že každý splněný sen brzy nahradí několik dalších. Toto pravidlo lze aplikovat i na tak speciální oblast, jakou je polní pošta německého letectva na Podkarpatské Rusi. Podařilo se mi získat informace o další FFA, která působila v Mukačevě pro velení DSA. Byl to oddíl polního letectva č. 30 (Feldflieger-Abteilung 30, FFA 30), zřízený 1.8.1914 [2]. Tato jednotka původně náležela II. armádnímu sboru [4], z jehož velitelství se 10.1.1915 stalo velitelství DSA. S největší pravděpodobností se FFA 30 objevil na východě společně s velitelstvím DSA, tj. můžeme předpokládat, že se v Mukačevě nacházel od poloviny ledna 1915. Je však nutno zmínit, že podle jednoho pramene [5] se FFA 30 přesunul do Haliče již 18.11.1914 a nacházel se v Mukačevě nejméně do druhé poloviny ledna 1915 (autor však přiznává, že jeho údaje jsou nejisté). Přítomnost FFA 30 v Mukačevě potvrzuje ve svých vzpomínkách jeho příslušník nadporučík Viktor v. Knobelsdorff [6]. Velitelem FFA 30 byl kapitán Felix Wagenführ, který také velel všem leteckým jednotkám DSA (viz výše) [7]. Není jasné, jak dlouho se FFA 30 v Mukačevě nacházel. Mothes [3] překvapivě tuto jednotku vůbec nezmiňuje. Podle Knobelsdorffa [6] jednotka ztratila dva ze svých 6 letounů již na konci ledna a čtyři důstojníci (v. Knobelsdorf, v. Ruville, v. Kettler a v. Renesse) byli zajati Rusy.

Mothes [3] zmiňuje ještě další leteckou jednotku podřízenou DSA, Feldflieger-Abteilung 54, ale poprvé až v červnu 1915 v souvislosti s lety kolem Chodorowa. Není proto zatím jasné, zda tato jednotka působila také na území Podkarpatské Rusi. Mothes rovněž zmiňuje letecký park DSA ("Armeeflugpark Süd"), ale poprvé až v souvislosti s jeho umístěním ve městě Stryj. DSA, jako každá jiná německá armáda, pravděpodobně měla také balónovou jednotku s názvem "Feldluftschiffer-Abteilung" (polní vzduchoplavecký oddíl), žádné podrobnosti o ní však bohužel nejsou známy.

Podle výše uvedeného se zdá, že se v období působení Německé jižní armády na území Podkarpatské Rusi nacházelo mnohem více německých vzdušných jednotek, než by se na první pohled dalo předpokládat (a že vyobrazená žertovná dobová pohlednice Mukačeva není zase až tak nerealistická - Obr. 3). Existuje stále mnoho otázek, které je nutno zodpovědět a řada dokladů, které je třeba objevit. Snad tento text podnítí zájem sběratelů této oblasti poštovní historie, kteří zde mohou snít o celistvostech, které dosud nikdo neviděl, ale které musí existovat. Mít otevřené oči se určitě vyplácí (vyobrazená pohlednice FFA 26a byla zakoupena za několik málo Eur)!

 obr
Obr. 3


Prameny:
1. Petr Gebauer: Polní pošta Německé jižní armády na Podkarpatské Rusi v roce 1915. Merkur-Revue roč. 15 (2010), č. 5, str. 15-17.
2. Fliegertruppe.de. //web387.basicbox7.server-home.net
3. R. Mothes, Lebenserinnerungen eines Leipziger Juristen. Teil B: Der Erste Weltkrieg. //www.quelle-optimal.de/pdf/rudolf_mothes_erinnerungen_teil_b_pdf.pdf.
4. //www.frontflieger.de
5. //www.theaerodrome.com/forum/other-wwi-aviation/28610-feldflieger-abteilung-30-a.html
6. Viktor v. Knobelsdorff: Unter Zuchthäuslern und Kavalieren. //gutenberg.spiegel.de/buch/667/1 
7. //www.ju-f13.de/F13/person.html

"The Sub-Carpathian Messenger" je elektronický čtvrtletník neformální studijní skupiny "Study Circle for the Postal History of the Carpatho-Ukraine", kterou v roce 2008 založili Otto Hornung, Rex Dixon, Tønnes Ore, Ing. Jan Verleg a Dr. Helmut Kobelbauer. Všechna dosavadní čísla zpravodaje (publikačním jazykem je angličtina) jsou k dispozici na adrese //www.docstoc.com/profile/subcarpathian a studijní skupina je otevřena aktivním zájemcům o poštovnictví Podkarpatské Rusi. Kontaktní osobou a redaktorem zpravodaje je Dr. Helmut Kobelbauer (emailovou adresu lze najít v kterémkoliv čísle SCM).
Autor: Petr Gebauer, exkluzivně pro Burda Auction (31.05.2011)