Archiv / Odborné články / PDR1, NEUENBURG a.d. ELBE - NYMBURK, zelené místní a denní razítko

02.03.2012   Autor: Vilém Bulant; Počet zobrazení: 6321

Dá se o něm říci, že v různých katalozích ať v Česku nebo Německu požívá řečeno s nadsázkou zvláštní pozornosti. Má vysoké hodnocení, protože jeho výskyt je velmi malý a celkově je obestřeno tak trochu tajemstvím. Takže si můžeme shrnout, co o něm víme, a také přidat to, co se podařilo zjistit.


Jedná se o místní a denní razítko pošty Nymburk s rozlišovacím písmenem "i" a počátkem listopadu 1940 bylo používáno v zelené barvě při výročí 80 let trvání nymburského Hlaholu.

První písemná zmínka o tomto razítku se objevuje v článku redaktora K. V. Niederleho otištěném v časopise Český filatelista v roce 1942 na str. 192. V tomto článku autor uvádí přehled hledaných pamětních razítek a mezi jinými je zde i zelené razítko Nymburku. Jeho používání ale omezil pouze na datum 4.XI.1940. Odkud ale pochází jeho další informace, že používání zelené barvy povolilo ministerstvo, není známo, ale ve Věstníku Ministerstva dopravy pro obor Protektorátní pošty Čech a Moravy a v Úředním listu Ředitelství pošt v Praze jsem žádnou informaci nenašel. Stejně tak bylo marné i moje pátrání v Národním archivu ve fondu MPT 429. Údajně, jak uvádí autor článku, to bylo z toho důvodu, že nebyl dostatek času na zhotovení příležitostného razítka a proto bylo zvoleno toto nouzové řešení.

K osobě K. V. Niederleho můžeme jen dodat, že byl známým pražským obchodníkem, redaktorem, vydavatelem, který zajišťoval mimo jiné pamětní razítka na kartičkách s označením SNR, nebo Služba Niederlovy Ročenky a vyobrazením poštovní trubky s kresbou Hradčan. Také nabízel zprostředkování výměny a byl i vydavatelem Ročenky filatelistů. Tedy člověk, který se ve filatelii pohyboval a také vyznal a mohl mít konexe i mezi pracovníky poštovní správy. Známé jsou také jeho dopisy, které frankoval známkami ve tvaru hákového kříže i když nedokonalého.

obr

Jaké byly vlastně důvody pro zhotovení pamětního razítka a nebo alespoň použití zelené barvy při orážení místním a denním razítkem Nymburk? Na den 1.XI.1940 připadlo 80. výročí trvání nymburského Hlaholu, tedy na paměť první ustanovující spolkové schůze, k níž došlo 1.XI.1860 z podnětu tehdejšího nymburského c.k. poštmistra Gustava Slabihoudka. Ten byl nejen spoluzakladatelem, ale i prvním sbormistrem a výkonným tenorem. Jako upomínka na jubilejní oslavy byl vydán pamětní list formátu A4, kde jsou mimo jiné vyjmenováni i první členové spolku a zejména je vzpomenuto Gustava Slabihoudka. Na tomto listě byla vylepena známka Lipové listy 5h (Pof.20) a byla orazítkována zmíněným razítkem s datem 1.XI.1940.

A nyní se vraťme k používání poštovního razítka v zelené barvě. Datum 4.XI.1940, které uvedl K. V. Niederle ve svém článku bylo převzato do katalogů Trojan a Pofis a uvádí je i katalog Engel s rozšířením o datum 2.XI.1940. Jaká je ale skutečnost? Za několik let svého sběratelského a pátracího snažení mohu konstatovat, že razítko Nymburk v zelené barvě bylo používáno od 1.XI.1940 po několik dalších dnů a zatím nejpozdější zjištěné datum je 10.XI.1940.

Data jsem zjistil z následujících materiálů:

 • 1.11.1940 (pátek) razítko bylo použito na pamětních listech s vylepenou známkou 5h. Část pamětních listů byla zájemci polepena dalšími známkami a ty orazítkovány stejným razítkem ale s jinými daty. Tyto pamětní listy tedy mají jedno razítko s datem 1.11.1940 a všechny ostatní známky mají datum jiné.
 • 2.11.1940 (sobota) toto datum zmiňuje katalog Engel a také jej reprodukuje časopisecky ve svém článku (Mbl 119) znalec a sběratel p. Hans H. Paetow ze sběratelské skupiny ArGe v Německu.
 • 3.11.1940 (neděle) toto datum nalezeno nebylo
 • 4.XI.1940 (pondělí) jde o datum, které se ponejvíce vyskytuje mezi sběrateli a dosud jsem je viděl pouze na výstřižcích
 • 5.XI.1940 (úterý) datum je mi známo ze 2 prošlých celistvostí (obě se spolkovými obálkami Hlaholu) a také z dalších otisků na pamětním listě společně s datem 1.XI.1940. Jedna z celistvostí byla adresována i na Hrad a nese příchozí razítko Prag 10 - Praha 10 s datem 6.XI.40.
 • 6.XI.1940 (středa) je známo na výstřižku
 • 7.XI.1940 (čtvrtek) reprodukováno pod č.118 z nezjištěné literatury
 • 8.XI.1940 (pátek) je známo na výstřižku
 • 9.XI.1940 (sobota) razítko reprodukuje p. H. H. Paetow na pamětním listě společně s datem 1.XI.1940
 • 10.XI.1940 (neděle) razítko reprodukuje p. H. H. Paetow ve svém článku.

Většinu těchto razítek mám ve své sbírce (pamětní listy i výstřižky), nebo mi byly zapůjčeny ke studiu a některá zjištění pochází z literatury. Je tedy zcela nepochybně prokázáno, že razítko Nymburk bylo používáno ve více dnech, než bylo dosud prezentováno.

Protože zelené nymburské razítko patří cenově mezi nejlepší z období Protektorátu, dalo se předpokládat, že bude svádět k výrobě padělků. Zaměřil jsem své studium také tímto směrem a mohu vám předložit výsledek svého zjištění.

Proměřováním a porovnáváním originálních nebo zvětšených otisků jsem zjistil, že otisky s datem 4.XI.1940 jsou ve dvojím provedení. Ostatní data vykazovala totožné provedení a nebyly mezi nimi zjištěny žádné zásadní odchylky. Zkoumání jsem podrobil zejména pevné části razítek a doplňkově i pohyblivé (datum a čas).

Razítka s datem 4.XI.1940 jsem rozdělil do dvou skupin a označil jako A a B. Do skupiny A jsem zařadil otisky, které jsou totožné s otisky s ostatními daty a to prokazatelně pravými otisky. Jako prokazatelně pravé je možno vzíti otisky na pamětních listech a prošlých celistvostech v obálkách Hlaholu. Do skupiny B jsem zařadil otisky, které se vyskytují pouze s datem 4.XI.1940, ale nejsou totožné s otisky skupiny A. Obě skupiny otisků se od sebe liší v těchto měřitelných a viditelných faktorech:

Skupina A:

 • výška horní úseče je 3,6mm, dolní úseče 3,5mm
 • prodloužená horní příčka datumového můstku svojí vnější hranou vlevo je od písmene U níže o 0,3mm, vpravo je od písmene E o 0,5mm níže
 • výška otisku je 24,5mm, šířka také 24,5mm (pravidelná kružnice)
 • první číslice 4 je v horní části rovná
 • nula v letopočtu je štíhlá a nedotýká se 4

 

Skupina B:

 • výška horní úseče je 3,3mm, dolní úseče 3,5mm
 • prodloužená horní příčka datumového můstku svojí vnější hranou vlevo zasahuje 0,2mm do písmene U a vpravo se dotýká písmene E
 • výška otisku je 23,7mm, šířka 24mm (kružnice je v horní části nepatrně zploštělá)
 • první číslice 4 je v horní části mírně vyklenutá
 • nula v letopočtu je širší a dotýká se 4

Pokud se týká hodinového údaje "10", u skupiny A je většinou nedotisk nebo částečný nedotisk číslice 1, u skupiny B je údaj vytištěn celý, ale s větším rozdílem v poloze číslic vůči sobě. Datumový a hodinový údaj u skupiny A vykazuje různé nedotisky nebo posuny jak ve směru svislém, tak i vodorovném a ve skupině B jsou konstantní. Otisky u nichž byla k disposici pouze reprodukce nebyly proměřovány, ale pouze zkoumány podle horní příčky datumového můstku vůči písmenům domicilu, což se ukázalo jako postačující pro potvrzení nastaveného data. Pro názornost připojuji obrázky zástupců obou skupin a pro lepší zřetelnost je předkládám ve stejné barvě.

obr
 obr
A
B

 

K rozdílnému popisu by mohla vzniknout námitka, že razítko upadlo a tím došlo k mírné deformaci horní části. Námitku lze vyvrátit tím, že otisky s pozdějším datem než je 4.XI.1940 patří do skupiny A a to dokazuje, že k žádnému poškození nedošlo. Na potvrzení své teorie o padělku jsem hledal i otisky razítek z běžné korespondence, kde by toto razítko bylo otištěno v černé barvě. Po letech se mi podařilo sehnat jednu celistvost z doby před oslavou a dvě po oslavě. Všechny otisky na nich patří do skupiny A i když jde o širší časové pásmo.

obr
Otisky "kalibrovacího" razítka z doby před oslavou

Co říci závěrem, otisky ze skupiny B si dovoluji označit jako padělky, které jsou v podstatě dobře zhotovené a na první pohled těžko zjistitelné, zejména pokud nevíte na co se zaměřit, případně co si změřit. Jejich výskyt není z poslední doby, ale získal jsem je před mnoha roky. Protože dlouhá léta bylo datum 4.XI.1940 jako jediné v této záležitosti uváděno, je zřejmé že se objevuje i jako padělek. Papíru nelze nic vytknout, neobsahuje žádné zjasňující přísady, ale je v nebývale velkém formátu, což u většiny pravých otisků není. Ty jsou velice často na malých kouscích papíru, zřejmě po rozstříhání většího archu, kde bylo nalepeno co nejvíce známek pro více otisků, jak už to tenkrát bývalo zvykem. Věrohodně působí i použitá zelená barva i když některý otisk má lehký žlutavý nádech. To ale souvisí také s intenzitou otisku, namočením, hustotou barvy a podkladovém papíru.

Tento článek nemá být vodítkem pro další a úspěšnější falzifikaci, ale chce jen upozornit na riziko spojené s nákupem tohoto zajímavého razítka. Rád uvítám Vaše informace, připomínky a návrhy, které by mohly doplnit moje uvedená zjištění.

 

Prameny:

 • časopis Český filatelista, rok 1942, str. 192 (autor K. V. Niederle)
 • katalog Trojan, Protektorát Čechy a Morava ..., rok 1995
 • katalog Pofis, Protektorát Čechy a Morava, rok 1999
 • katalog Engel, Böhmen und Mähren Spezialkatalog, rok 1990
 • Hans-Hermann Paetow: Sonderstempel Nr.120 Neuenburg a.d.Elbe - Nymburk, Ub: i (Mbl 119)
 • vlastní sbírka a zapůjčené materiály

obr
obr
Pamětní list v původním provedení
Původní pamětní list s dalším dolepením známek a orazítkováním 5.XI.1940

 

obr
 obr
Zvětšený otisk pravého razítka
Zvětšený otisk padělku razítka


Autor: Vilém Bulant (02.03.2012)