Archiv / Odborné články / Jednoduchá moletáž u známky Pof. 2164, Výzkum vesmíru 5Kčs

05.11.2012   Autor: prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.; Počet zobrazení: 5063Jednoduchá moletáž u známky Pof. 2164

    V historii specializovaného sběratelství od roku 1945 snad není jiná vzácná položka, s jejíž identifikací by měli sběratelé větší problémy. Přitom k objevu této hledané varianty došlo záhy po vydání této známky, takže by se zdálo, že ji specializovaní sběratelé budou schopni rozpoznat a že nebudou mít větší potíže s jejím včasným nákupem a zařazením do sbírek. Jenže vzácné jednoduché moletáže se našlo pouze několik exemplářů a většina sběratelů-specialistů ji nikdy na vlastní oči neviděla - do dnešního dne je známo pouhých osm kusů (a to je ještě možné, že některé exempláře v průběhu let změnily majitele a jsou započítány dvakrát), což je méně než např. počet exemplářů známky PL1651 Umění 1,60 Kčs bez perforace středem kupónu (katalog 90.000 Kč), jejichž počet je odhadován na 12-15 kusů - přitom katalogová cena v katalogu Pofis 2011 je nesrovnatelně nižších 20.000 Kč. V aukci byl PL s jednoduchou moletáží nabízen prozatím pouze jednou: na jedné pražské aukci dosáhl ceny 28.000 Kč bez přirážky, na výsledkové listině však figuroval jako „stažený"; protože šlo o jednoznačně pravý exemplář (jeden z potenciálních kupců mě tehdy požádal o expertízu), zřejmě si prodej rozmyslel původní majitel a zaplatil raději pořadateli nemalou částku „odstupného".
    Proč mají specialisté s identifikací jednoduché moletáže na známce Pof. 2164, Výzkum vesmíru 5 Kčs, takové problémy? První informace o této známce se objevila v dubnu 1976 ve Zpravodaji československé známky, v souborných informacích o nově vydaných známkách, byla zde však pouze zmínka o dvou odstínech modré barvy a o nahodilé tiskové vadě, mírném posunu žluté barvy. Zajímavější jsou informace v následujících čísle Zpravodaje z června 1976; to má tento PL dokonce vyobrazený na titulní straně a uvnitř obsahuje anonymní informace o „dvojtisku", který vznikl opětovným moletováním desky pro fialovou barvu. Krátký článek nepopisuje žádné další podrobnosti a autor ho uzavírá konstatováním, že ačkoli tato „zjištění mají všechny příznaky pro stanovení typu,... vzhledem k tomu, že rozdílnost detailu kresby je malá..., neopravňuje nás to k určení dvou typů této známky". Článek není doprovázený žádnými ilustracemi, a i kdyby byl, jak je patrné z kvality černobílých obrázků v tomto čísle, neměly by valnou hodnotu.
    Článek ve Zpravodaji obsahuje rovněž větu, že „otisky z přemoletované desky jsou tmavší", což zmátlo sběratele natolik, že považovali světlejší PA za PA s jednoduchou moletáží fialové barvy a tmavší PA za PA s moletáží dvojitou. Rozdíly v odstínu fialové barvy jsou přitom minimální, a tak se někteří sběratelé mylně soustředili na daleko výraznější rozdíly ve světle modré barvě (ozdobné orámování), které ovšem při rozlišení PA nehrají žádnou roli (světlejší modrou barvu mají i některé PA s dvojitou moletáží). Koncem 70. let se rozšířil další mylný poznávací znak; těžko říci, kde byl jeho původ, neboť žádný další článek o této známce nevyšel. Sběratelé tehdy považovali za PA s jednoduchou moletáží takový, který měl nad vnitřním kruhem stopy světle modrého orámování; to ovšem vzniklo vzájemným posunem barev a rovněž nemělo s přemoletováním desky co dělat. Stále častěji se objevují specializované sbírky z té doby, u nichž sice majitel avizuje, že tuto vzácnou variantu vlastní, ale pod správným popisem se nachází zcela běžný PA se světlejším odstínem modré či drobným posunem soutisku barev.
   Protože článek ve Zpravodaji nenaznačoval, že by PA s jednoduchou moletáží byly vzácnější, sběratelé se zprvu pídili především po PA s co nejzřetelnějším zdvojením, tedy po PA s co nejčistším, nezalitým tiskem a bez vzájemných posunů OT barev. V této době se ještě ani nepsalo o tom, že známka byla tištěna ve dvou nákladech a na dvou papírech, papíru -bp-, tedy bez záměrně přidaných optických přísad, a papíru -oz-, tedy opticky zjasněném; o tom se zmínili ve svých článcích a přehledech známek na odlišných papírech až Josef Weissenstein a Dušan Brabec (ten ve svém článku z roku 1980 užívá změněná katalogová čísla podle tzv. „zeleného" Specializovaného katalogu pro sběratele československých známek). Známky na papíru -bp- byly o něco vzácnější (současný katalogový záznam PA na tomto papíře v katalogu POFIS je 600 Kč, zatímco PA na papíře -oz- stojí pouhých 80 Kč). Teprve tehdy se s konečnou platností ukázalo, jak je varianta s jednoduchou moletáží vzácná a sběratelé na ni uspořádali „hon" - ovšem úlovky se daly spočítat na prstech jedné ruky.
    Nejúplnější informaci tedy najdeme ve specializovaném katalogu POFIS Československo 1945-1992 (2011), kde je na str. 162 následující popis: „Šrafy na dolní dlani na ZP2 jsou slabší a nezdvojené - jednoduchá moletáž (DO)". Vlevo od tohoto popisu je pak zcela zřetelný barevný obrázek detailu ZP2 s jednoduchou moletáží, u něhož je uvedeno „DO". Nechybí ani informace, že jednoduchá moletáž se vyskytuje jen na papíru -bp-. V záznamu sice není žádná chyba, ale jak se v praxi ukázalo, někteří specializovaní sběratelé, zvyklí na to, že u jiných známek mívají označení DO známky přemoletované, tedy s vícenásobnou moletáží (i když ani to není pravidlem - např. slabě vymoletovaná pole známek tištěných na strojích WIFAG také mají v katalozích tradičně označení DO), obrázek mylně považovali za vyobrazení pole s moletáží dvojitou. Protože z jednotlivých známek je hodnoceno pouze ZP2, na němž je rozdíl mezi jednoduchou a dvojitou moletáží nejzřetelnější, rozšířil se také názor, že existuje PA s jednoduchou moletáží pouze na tomto poli. To ovšem není pravda: přemoletována byla všechna čtyři pole přepážkového listu.
   Všechny PA s jednoduchou moletáží jsou na papíru -bp-, na tomto papíru se však tiskl i zbytek nákladu po přemoletování desky pro fialovou barvu. Všechny mají také světlejší modrou barvu ozdobného orámování, tento odstín se však vyskytuje také na části nákladu známek s dvojitou moletáží, a to jak na papíru -bp-, tak i -oz-. Jediným spolehlivým určením je tedy pohled na fialové šrafy na dolní dlani, a to kteréhokoli ZP, nejlépe však ZP2. Za tímto účelem je zapotřebí mít srovnávací materiál - běžný PA, nejlépe na papíru -oz, u něhož tisky s jednoduchou moletáží neexistují. Pak si s pomocí lupy s desetinásobným zvětšením poradí i středně zkušený specializovaný sběratel, přesto je však v tomto případě žádoucí nechat PA pro jistotu ozkoušet spolehlivým znalcem.
Aukční společnost Burda Auction, s.r.o. nabízí tento stěží dostupný a na trhu se v podstatě nevyskytující PA ve své Sálové aukci 38 pod aukčním číslem 2587, a to zkoušený a v luxusním stavu.

Obr.1 jednoduchá moletáž fialové, světle modrá  

Obr.2 dvojitá moletáž fialové, světle modrá 

Obr.3 dvojitá moletáž fialové, tmavě modrá  

 obr obrobr
Obr.1
Obr.2
Obr.3

 Autor: prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. (05.11.2012)