Písemná aukce 16 / Smluvní podmínky

Aukční řád aukčního domu Burda Auction, s.r.o.

I. Obecná ustanovení

 1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje filatelistických a dalších sběratelských předmětů aukčním domem Burda Auction, s.r.o. formou aukcí.

 2. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s filatelistickými a dalšími sběratelskými předměty a v souladu s právními normami České republiky.

 3. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty aukčního domu a další osoby se souhlasem aukčního domu.

 4. Aukčním domem se rozumí společnost Burda Auction, s.r.o., IČ 27697754, se sídlem Dejvická 306/9, 160 00, Praha 6.

 5. Konání aukce oznamuje aukční dům na svých internetových stránkách www.burda-auction.com, v aukčním katalogu, ve sdělovacích prostředcích apod.

 6. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat.

II. Výklad pojmů

Pro účely tohoto aukčního řádu se pod jednotlivými pojmy rozumí následující:

 1. předmět – zpracovaný filatelistický a další sběratelský materiál uvedený v aukčním katalogu pod unikátním číslem.

 2. aukce – forma prodeje filatelistických a dalších sběratelských předmětů, kdy předmět je prodáván za nejvyšší nabídnutou cenu předem neurčeného počtu zájemců. Vlastnictví předmětu přechází na vydražitele zaplacením jeho ceny a aukční provize.

 3. poaukční doprodej – v případě, že na předmět není v aukci učiněna nabídka a licitátor neudělil tzv. příklep, je takovýto předmět nabízen v rámci poaukčního doprodeje (zpravidla 14 dní po skončení aukce) za vyvolávací cenu + provizi 21% včetně DPH. Nabídky na předměty v poaukčním doprodeji lze činit podáním doprodejového příkazu na internetových stránkách zprostředkovatele, elektronickou poštou na adrese info@burda-auction.com, písemně, telefonicky či osobně v aukčním domě. V případě obdržení více nabídek na stejný předmět v poaukčním doprodeji, získává daný předmět účastník aukce, který podal svou doprodejovou nabídku nejdříve.

 4. licitátor - je osoba určená aukčním domem k řízení a provádění aukce, činí jménem aukčního domu všechny úkony s tím spojené, zejména zahajuje a řídí aukci, organizuje podávání nabídek účastníků aukce a uděluje tzv. příklep, tj. ukončení podávání nabídek a potvrzení nejvyšší podané nabídky.

 5. vlastník předmětu - zájemce o provedení aukce, právnická nebo fyzická osoba, která uzavírá s aukčním domem písemnou smlouvu o provedení prodeje konkrétního předmětu formou aukce.

 6. burda|LIVE BIDDING – speciální internetová aplikace umožňující zúčastnit se aukce online v reálném čase z jakéhokoliv místa.

 7. písemný příkaz – nabídka učiněná účastníkem aukce před jejím konáním zaslaná prostřednictvím internetových stránek aukčního domu, elektronickou poštou na adresu info@burda-auction.com, nebo vyplněním a zasláním formuláře vloženém v tištěném katalogu na adresu aukčního domu. Tyto příkazy jsou přijímány nejpozději jeden den před začátkem aukce. Písemný příkaz nelze zasílat faxem.

 8. vyvolávací cena – je minimální cena předmětu uvedená v katalogu. Nabídky nižší než je vyvolávací cena aukční dům v průběhu aukce neakceptuje.

 9. startovací cena – se rovná vyvolávací ceně nebo vyvolávací ceně navýšené o písemné příkazy. Startovací ceny jsou zveřejněny před zahájením aukce na internetových stránkách a v tištěné podobě jsou k dispozici účastníkům aukce v aukčním domě.

 10. účastník aukce – právnická nebo fyzická osoba, oprávněná účastnit se aukce. Účastníkem aukce může být pouze registrovaný klient aukčního domu, nesmí být vlastníkem předmětu ani osobou jednající ve prospěch koupi pro vlastníka. Účastníkem aukce může být pouze osoba plně právně způsobilá (ve smyslu ustanovení §3, zákona č.26/2000 Sb.), starší 18 let, dodržující aukční řád, pravidla a zvyklosti slušného a vhodného chování na aukci a osoba, která nezmařila dřívější aukce aukčního domu. Není přípustné dražit za osoby uvedené výše. Účastníci aukce prokazují svoji totožnost platnými průkazy totožnosti, jako jsou občanský průkaz, pas atd. Podmínkou účasti na aukci může být rovněž složení dražební jistiny, byla-li aukčním domem požadována. Účastník aukce obdrží od aukčního domu číselné označení, pod kterým se zúčastní aukce.

 11. aukční katalog – seznam předmětů, které budou v konkrétní aukci nabízeny klientům aukčního domu k prodeji. Katalog je rovněž uveřejněn na internetových stránkách aukčního domu www.burda-auction.com.

 12. vydražitel (kupující) – účastník aukce, který v aukci nabídl nejvyšší cenu, která byla v aukci potvrzena veřejně licitátorem tzv. příklepem. Po zaplacení ceny se stává vlastníkem předmětu.

 13. klienti aukčního domu – účastníci aukce se zájmem o koupi filatelistických a dalších sběratelských předmětů formou aukcí pořádaných aukčním domem, které zaregistruje aukční dům. Na registraci není právní nárok a je zcela v kompetenci aukčního domu, který může žádost o registraci odmítnout bez udání důvodů. Poruší-li klient aukčního domu tento aukční řád, může být jeho registrace zrušena.

III. Organizace aukce

 1. Informace o předmětech zařazených do aukce jsou poskytovány aukčním domem na internetových stránkách aukčního domu a v tištěném aukčním katalogu. Účastník aukce má možnost osobně si prohlédnout všechny aukční předměty v předaukčních termínech i v průběhu aukce v prostorách aukčního domu. Zájemci o prohlídku aukčních předmětů jsou povinni respektovat opatření aukčního domu k zajištění ochrany aukčních předmětů.

 2. Aukce je zahajována zástupcem aukčního domu, který může oznámit změny oproti katalogu. Tyto změny jsou rovněž uvedeny na internetových stránkách aukčního domu.

 3. Aukci jednotlivých předmětů provádí licitátor v pořadí uvedeném v katalogu. Zájemci o koupi předmětu činí licitátorovi nabídky po jeho sdělení startovací ceny zvednutím dražebního čísla, podáním nabídky prostřednictvím burda|LIVE BIDDING, aukčního agenta nebo telefonicky ve spolupráci s pověřenou osobou aukčního domu. Zájemci o koupi jsou oprávněni učinit více nabídek na jeden předmět aukce, platná je však vždy pouze ta nejvyšší. Licitátor je povinen dražit vždy nejvýhodněji tak, že přihazuje pouze o jeden příhoz výše než je písemný příkaz, nabídka přes burda|LIVE BIDDING nebo nabídka učiněná přítomnými v sále. Zájemce o koupi předmětu účastnící se aukce prostřednictvím burda|LIVE BIDDING nebo prostřednictvím telefonu draží na své vlastní riziko. Aukční dům neodpovídá za selhání spojení chybou přerušení internetového či telefonického připojení.

 4. Výše příhozu, tj. nejmenší možná částka, o níž je zvyšována cena nabídnutá licitátorem, činí

0 Kč

1.900 Kč

100 Kč

2.000 Kč

3.800 Kč

200 Kč

4.000 Kč

9.500 Kč

500 Kč

10.000 Kč

39.000 Kč

1.000 Kč

40.000 Kč

98.000 Kč

2.000 Kč

100.000 Kč

195.000 Kč

5.000 Kč

200.000 Kč

490.000 Kč

10.000 Kč

500.000 Kč

980.000 Kč

20.000 Kč

1.000.000 Kč

a více

50.000 Kč

O pořadí příhozů rozhoduje licitátor. V případě nedodržení této stupnice aukční dům upraví písemné příkazy směrem dolů.

 1. Neučiní-li žádný účastník aukce další vyšší nabídku, zopakuje licitátor výši poslední nabídnuté částky a úderem kladívka aukci předmětu ukončí s tím, že účastník aukce s poslední nejvyšší nabídkou má právo za tuto částku předmět koupit (k částce se připočítává aukční provize). Podanými nabídkami v aukci (příhozy) jsou účastníci vázáni, což znamená neodvolatelnou nabídku za danou částku předmět koupit. Cenu dosaženou v aukci nelze snížit.

 2. Veškeré případné námitky, protesty či připomínky k průběhu aukce řeší s konečnou platností aukční dům v duchu zásad poctivého obchodu a mezinárodních aukčních zvyklostí. Námitky, protesty, připomínky či upozornění musí být uplatněny přímo v aukčním sále viditelným a hlasitým způsobem, jinak se k nim nepřihlíží.

 3. Aukční dům si vyhrazuje právo přerušit aukci a odložit její pokračování na náhradní termín, zejména tehdy, nastanou-li na straně aukčního domu závažné technické skutečnosti znemožňující řádné konání aukce, např. přerušení internetového připojení, výpadek elektrické energie apod.

IV. Způsob platby

Předměty vydražené v aukci je nutno zaplatit do 7 dnů po skončení aukce, není-li s aukčním domem dohodnuto jinak.

 1. Společně s cenou předmětu dosaženou v aukci je vydražitel povinen uhradit aukčnímu domu provizi 21% včetně DPH z dosažené ceny. U předmětů označených D+ je povinen vydražitel uhradit provizi 15,7% z dosažené ceny a DPH ve výši dle účinných právních předpisů z dosažené ceny navýšenou o provizi.

 2. Celkovou částku uvedenou na daňovém dokladu je možné uhradit v termínu splatnosti tímto způsobem:
  - osobně v hotovosti
  - bezhotovostně bankovním převodem (číslo účtu uvedeno na daňovém dokladu). Veškeré poplatky spojené s platbou hradí klient.
  - platby platebními kartami nejsou příjímany

 3. vzhledem k mimořádné volatilitě směnných kurzů měn spojené s pandemii COVID si vyhrazujeme právo vyžadovat platby pouze v českých korunách za všechny vystavené faktury.

 4. Vlastnické právo k předmětu přechází na vydražitele zaplacením jeho ceny včetně provize.

 5. Zmaření aukce - neuhrazením ceny předmětu nebo nepřevzetím předmětu je aukce zmařena. V případě zmaření aukce je aukční dům oprávněn účtovat sankční poplatek až do výše 20% z ceny vydraženého předmětu a vydražitel je povinen tento poplatek neprodleně uhradit. Vedle výše uvedeného je aukční dům oprávněn odmítnout účast takové osoby v dalších aukcích.

V. Předání předmětu

a) Vydražitel je povinen převzít zaplacený předmět nejpozději do 20 dnů po aukci, nedohodne-li se s aukčním domem jinak.

b) Předmět předá aukční dům vydražiteli osobně nebo jej zašle na adresu určenou vydražitelem. Paušální expediční poplatek není účtován při osobním odběru v sídle aukčního domu. Paušální expediční poplatek činí při zaslání předmětu na adresu v České republice částku ve výši 170,- Kč, při zaslání předmětu na dobírku částku ve výši 200,- Kč za jednu zásilku do 20 Kg.

c) Výše expedičního poplatku při zaslání předmětu mimo území České republiky je kalkulována předem pomocí speciálního software, přičemž vychází z platných tarifů přepravců, zejména České pošty, s.p. Částka účtovaná jako expediční poplatek může být odlišná od poštovného (přepravného), které bylo skutečně účtováno přepravcem. Tato skutečnost není důvodem reklamace a vzniku nároku na vrácení rozdílu.

VI. Uplatnění vad

 1. Popis předmětů je vypracován s nejlepším vědomím na základě odborných znalostí a obecně dostupných informací, avšak negarantuje popisované skutečnosti. Internetové stránky aukčního domu obsahují doplňující a aktualizované informace o jednotlivých předmětech (vyobrazení všech předmětů, u většiny i zadní strany atd.). Tištěný aukční katalog jako propagační tiskovina nemusí obsahovat kompletní informace o předmětu.

 2. Za pravost a kvalitu předmětů odpovídá její vlastník, nikoliv aukční dům.

 3. Reklamace lze uplatňovat písemně prostřednictvím aukčního domu na adrese jeho sídla. Zasílání materiálu zpět na dobírku je vyloučeno a všechny takové zásilky aukční dům odmítne a vrátí zpět odesílateli. Lhůta pro uplatnění vad prostřednictvím aukčního domu činí 20 dnů ode dne skončení aukce.

 4. Prodloužení lhůty pro uplatnění vad prostřednictvím aukčního domu je možné v případě, že vydražitel o ní požádá z důvodu získání potřebné lhůty k ověření pravosti předmětu znalcem, což činí vždy na vlastní náklady. Tuto skutečnost je vydražitel povinen sdělit v době lhůty pro uplatnění vad dle předchozího odstavce. Reklamovaný předmět musí být vrácen v původním stavu a obalu.

 5. Reklamaci nelze uplatnit:
  - u vad zjevných z popisu nebo vyobrazení předmětu na internetových stránkách aukčního domu
  - u předmětů složených z 10 a více dílčích kusů (série, sestavy, konvoluty)
  - u předmětů označených v textu zkratkou KVP (kvalita k prohlédnutí)
  - u předmětů označených [SBÍRKY].

 6. Aukční dům s ohledem na výše uvedené doporučuje osobní prohlídku předmětů. Účastníci aukce souhlasí s tím, že aukční dům organizuje prodej předmětů (sbírek, sestav a partií) ve stavu jak stojí a leží ve smyslu §1918 Občanského zákoníku a nelze uplatňovat jejich vady.

VII. Vývoz do zahraničí

 1. Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty se řídí zákonem č.71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších změn. Tyto předměty lze z České republiky vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku. Účastníci aukce jsou povinni se seznámit s podmínkami prodeje předmětu kulturní hodnoty ve smyslu ustanovení zákona č.71/1994 Sb.

 2. Aukční dům může zajistit posudek předmětu jako podklad pro osvědčení k vývozu. Tato služba je zpoplatněna.

VIII. Ochrana osobních údajů

Aukční dům zásadně nesděluje jakékoli informace o svých dodavatelích a odběratelích třetím osobám. Aukční dům s osobními údaji nakládá v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č.101/2000 Sb. Osobní data účastníků aukce budou uchována a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Účastníci aukce poskytnutím osobních údajů souhlasí s jejich zpracováním za účelem nabízení produktů a služeb aukčního domu, zasíláním informací o činnosti aukčního domu, dle zákona 480/2004 Sb., na dobu do odvolání souhlasu. Zpracováním osobních údajů může aukční dům pověřit třetí osobu jako zpracovatele.

IX. Autorské právo

Vlastníkem autorských práv k veškerému obsahu zveřejněnému na internetových stránkách aukčního domu, v katalogu a dalších tištěných materiálech, není-li explicitně uvedeno jinak, je aukční dům. Obsah tak nelze užívat bez jeho písemného souhlasu. Výjimkou je použití pro neobchodní účely za předpokladu, že obsah nebude modifikován nebo dále šířen. Aukční dům je i po nabytí vlastnického práva k předmětu vydražitelem oprávněn užívat obrazový i textový popis předmětu.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tento aukční řád je závazný pro všechny účastníky aukce a vlastníky předmětů a jsou povinni se s ním podrobně seznámit.

 2. Poaukční doprodej předmětů se řídí tímto aukčním řádem.

 3. Pro případné spory a uplatnění vzájemných práv a povinností je rozhodující české znění aukčního řádu. Veškerá právní jednání dle tohoto aukčního řádu se řídí právními normami České republiky. V případě soudního sporu ze zprostředkování koupě a prodeje předmětu prostřednictvím aukce je příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 6.

Podmínky internetového obchodu
Burda Auction, s.r.o.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti se zprostředkováním prodeje a koupě filatelistických a dalších sběratelských předmětů mezi vlastníkem předmětu a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného společností Burda Auction, s.r.o., IČ 27697754, se sídlem Dejvická 306/9, 160 00, Praha 6 jako zprostředkovatelem.
 2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je archivována zprostředkovatelem za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Tyto OP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.burda-auction.com.
 3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s těmito OP seznámil a že s nimi výslovně souhlasí.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Označení a popis předmětů je uveden na webových stránkách internetového obchodu včetně jejich vyobrazení. U sbírek a partií se nemusí jednat o kompletní vyobrazení. Kupující je oprávněn si předmět nabízený prostřednictvím internetového obchodu osobně prohlédnout v sídle zprostředkovatele po předchozí domluvě.
 3. Cena předmětů je uváděna včetně DPH. Zprostředkovatel používá při zprostředkování prodeje předmětů zvláštní režim dle § 90 zákona o dani z přidané hodnoty. Náklady na dodání jsou obsaženy v paušálním expedičním poplatku, ten není účtován při osobním odběru v sídle zprostředkovatele. Při převzetí předmětu v sídle zprostředkovatele činí náklady na dodání 0,- Kč. Paušální expediční poplatek činí při zaslání předmětu na adresu v České republice a při platbě před dodáním částku ve výši 170,- Kč, při zaslání předmětu na dobírku částku ve výši 200,- Kč za jednu zásilku do 20 Kg. Způsob úhrady volí kupující z následujících variant: a) bankovním převodem, b) dobírkou (dostupné pouze při dodání v rámci České republiky), c) hotově při převzetí předmětu v sídle zprostředkovatele, d) platební kartou prostřednictvím platebního terminálu v sídle společnosti nebo online - prostřednictvím platební brány GP webpay. Za platby kartami vydanými mimo země EU bude účtován transakční poplatek ve výši 3.5 % z fakturované částky. Neakceptujeme platební karty VISA Business, MasterCard Business, Diners Club, Discover.
 4. Právo odstoupit od smlouvy upravuje čl. V. těchto OP.0
 5. V případě stížnosti nebo jakékoliv nejasnosti je možné se obrátit přímo na zprostředkovatele, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Objednávka

 1. Kupující učiní závaznou objednávku tak, že na webové stránce internetového obchodu zprostředkovatele požadovaný předmět vloží do košíku kliknutím na „Koupit“ a vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména zvolený způsob dodání, způsob úhrady a kontaktní údaje kupujícího. Před odesláním objednávky má kupující právo zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil a má tak možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře.
 2. Po obdržení závazné objednávky kupujícího je kupujícímu zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky. Následně je objednávka zprostředkovatelem zpracována a kupujícímu je zasláno potvrzení objednávky, čímž dochází k uzavření smlouvy. V případě obdržení více objednávek na stejný předmět rozhoduje dřívější čas odeslání objednávky. Společně s potvrzením objednávky zprostředkovatel zašle kupujícímu daňový doklad s vyčíslením veškerých nákladů na dodání a údaji nutnými pro zaplacení.

IV. Uplatnění vad, reklamace

 1. Popis předmětů je vypracován s nejlepším vědomím zprostředkovatele na základě odborných znalostí a obecně dostupných informací, avšak negarantuje popisované skutečnosti.
 2. Za pravost a kvalitu předmětů odpovídá její vlastník, nikoliv zprostředkovatel.
 3. Kupující je povinen předmět prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí. Případnou vadu předmětu lze reklamovat do šesti měsíců od převzetí. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada,kterou má předmět při převzetí, byť se projeví později, nebo i později vzniklá vada, kterouzpůsobil vlastník předmětu porušením své povinnosti.
 4. Reklamace lze uplatňovat písemně prostřednictvím zprostředkovatele na adrese jeho sídla, a tobez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující je povinen vadu označit nebo oznámit, jak sevada projevuje a sdělit, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Kupující se s ohledem na charakterpředmětů nabízených v internetovém obchodě může domáhat přiměřené slevy z ceny nebo odsmlouvy odstoupit.
 5. Zasílání předmětu zprostředkovateli zpět na dobírku je vyloučeno a všechny takové zásilkyzprostředkovatel odmítne a vrátí zpět odesílateli.
 6. Reklamovaný předmět musí být zprostředkovateli vrácen v původním stavu a obalu.
 7. Je – li reklamace oprávněná, lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterounemůže kupující předmět užívat.
 8. Reklamaci nelze uplatnit:
  • u vad zjevných z popisu nebo vyobrazení předmětu na webových stránkách internetového obchodu
  • u vad, které musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při podání objednávky
  • u předmětů složených z 10 a více dílčích kusů (série, sestavy, konvoluty)
  • u předmětů označených v textu zkratkou KVP (kvalita k prohlédnutí)
  • u předmětů označených [SBÍRKY].
 9. Kupující učiněním objednávky souhlasí s tím, že zprostředkovatel organizuje prodej předmětů(sbírek, sestav a partií) ve stavu jak stojí a leží ve smyslu § 1918 občanského zákoníku a nelzeuplatňovat jejich vady.

V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem

 1. Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne dodání, přičemž v této lhůtě musí být odstoupení od smlouvy zprostředkovateli odesláno do jeho sídla.
 2. V případě odstoupení od smlouvy, musí spotřebitel vrátit předmět zprostředkovateli do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením předmětu zprostředkovateli, a to i v tom případě, kdy předmět nemůže být pro svou povahu vrácen obvyklou poštovní cestou.
 3. Po odstoupení od smlouvy vrátí zprostředkovatel peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání (kromě nákladů na dodání vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání) přijaté od spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Zprostředkovatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Zprostředkovatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel předmět předá nebo prokáže, že daný konkrétní předmět odeslal zpět zprostředkovateli.
 4. Předmět spotřebitel vrátí úplný, včetně případné dokumentace, nepoškozený a čistý, v původním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jej převzal.
 5. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty předmětu, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. O takové znehodnocení je oprávněn zprostředkovatel snížit cenu, která má být spotřebiteli vrácena, příp. vyzvat spotřebitele k úhradě tohoto znehodnocení se splatností do čtrnácti dnů ode dne doručení výzvy.

Odstoupení od smlouvy kupujícím - podnikatelem

 1. Právo odstoupit od kupní smlouvy se ve vztazích kupujících - podnikatelů řídí občanským zákoníkem.

VI. Vývoz do zahraničí

 1. Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty se řídí zákonem č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších změn. Tyto předměty lze z České republiky vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku. Kupující jsou povinni se seznámit s podmínkami prodeje předmětu kulturní hodnoty ve smyslu ustanovení zákona č.71/1994 Sb.
 2. Zprostředkovatel může za poplatek zajistit posudek předmětu jako podklad pro osvědčení k vývozu.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Zprostředkovatel s osobními údaji nakládá v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. Osobní data kupujících budou uchována a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující poskytnutím osobních údajů souhlasí s jejich zpracováním za účelem nabízení produktů a služeb zprostředkovatele, zasíláním informací o činnosti zprostředkovatele, dle zákona 480/2004 Sb., na dobu do odvolání souhlasu. Zpracováním osobních údajů může zprostředkovatel pověřit třetí osobu jako zpracovatele.

VIII. Autorské právo

 1. Vlastníkem autorských práv k veškerému obsahu zveřejněnému na webových stránkách internetového obchodu, není-li explicitně uvedeno jinak, je zprostředkovatel. Obsah tak nelze užívat bez jeho písemného souhlasu. Výjimkou je použití pro neobchodní účely za předpokladu, že obsah nebude modifikován nebo dále šířen. Zprostředkovatel je i po nabytí vlastnického práva k předmětu kupujícím oprávněn užívat obrazový i textový popis předmětu.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Pro případné spory a uplatnění vzájemných práv a povinností je rozhodující české znění OP. Veškerá právní jednání dle těchto OP se řídí právními normami České republiky. V případě soudního sporu ze zprostředkování koupě a prodeje předmětu prostřednictvím internetového obchodu je příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 6.
 2. V případě odlišností ve znění platí ustanovení v následujícím pořadí: konkrétní smlouva, OP.