Archiv / Odborné články / PDR1 NEUENBURG a.d. ELBE - NYMBURK (dodatek)

27.11.2012   Autor: Exkluzivně pro Burda Auction, s.r.o. Vilém Bulant; Počet zobrazení: 2904

V prvním článku ze dne 2.3.2012 jste byli seznámení s výsledkem studia zeleného místního a denního razítka Neuenburg a.d. Elbe - Nymburk, autora Viléma Bulanta. Tento dodatek přináší další jeho zjištění ohledně používání uvedeného razítka a osvětluje tak po 72 letech fakta, která byla sběratelům až do současné doby neznámá. Jde o skutečnosti, které objevil v materiálech Okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem.  Jak bylo v prvním článku uvedeno, na den 1.XI.1940 připadlo 80. výročí trvání pěveckého spolku Hlahol v Nymburce. Nejen uvedené datum, ale v podstatě celý rok 1940 se nesl v duchu oslav a jak ze závěrečné zprávy pro rok 1940 vyplývá, spolek uspořádal 15 samostatných koncertů, u 20 koncertů spoluúčinkoval, absolvoval 70 celovečerních zkoušek, v červnu uspořádal pěvecké závody nymburského žactva a k těmto iniciativám patřily i obyčejné události, jako svatby nebo pohřby členů Hlaholu. Spolek byl znám nejen v rámci regionu ale i po celém území republiky, později omezeném jen na území protektorátu. Jednalo se jak o zájezdové koncerty, vystoupení v rozhlase, spolupráce s jinými pěveckými sdruženími, spolupráce s významnými osobnostmi hudebního života jako prof.Vítězslavem Novákem, Jaroslavem Křičkou, Josefem Bohuslavem Foerstrem a dalšími. Je zde na místě připomenout, že spolek účinkoval 25.11.1860 při rekviem Josefa Jungmanna , zúčastnil se oslav Havlíčkovy památky, osmdesátin skladatele J.B.Foerstra a dalších významných výročí. V roce 1926 se spolku dostalo významného uznání od jugoslávského krále Alexandra I., který spolku udělil řád sv.Sávy. Na jeho záslužné činnosti pro české sebevědomí, národní hrdost a obranu kulturního dědictví nemůže v období protektorátu ubrat ani to, co bylo pro existenci spolku nutno udělat z moci úřední, jako ověření rasové čistoty členstva, vystoupení pro Vlajku aj.
   Aby výročí založení spolku bylo zdůrazněno i po stránce poštovní, požádali zástupci Hlaholu poštovní správu ministerstva dopravy o umožnění razítkové propagace. Písemnou žádost ze dne 2.X.1940 na ministerstvu osobně projednal tajemník Hlaholu O.Šebek. K této žádosti byly v archivu nalezeny dva dokumenty - odpovědi, které jsou zásadní pro legalizaci používání zeleného razítka.
   Prvním dokumentem je dopis Ministerstva dopravy (poštovní správa) v Praze, vyhotovený 3. oddělením, odboru A dne 31.X.1940, č.j. P-47.103-A/3-40, adresovaný   Pěveckému spolku Hlahol. Jednalo se o odbor Hospodářské věci poštovní, do jehož kompetence spadala zejména příležitostná razítka, razítková propagace a vydávání poštovních známek včetně tiskového dozoru. Měsíc tedy trvalo, než ministerstvo na žádost reagovalo a povolení k razítkové propagaci pouhý den před výročním dnem udělilo. V povolení je doslovně uvedeno:
  "Na Vaši žádost z 2.října 1940 a na přání přednesené Vaším p.tajemníkem O.Šebkem povolujeme , aby v době od 1. do 10. listopadu 1940 zvláštní přepážka poštovního úřadu Nymburk orážela podané listovní zásilky a známky nalepené na listech papíru a pod. k účelům památkovým a sběratelským jedním místním a denním razítkem pošt. úřadu Nymburk barvou zelenou. Za generálního ředitele pošt: Dr.Gregora."
  Je tedy zcela zřejmé, že neexistovala jiná možnost razítkové propagace, než povolení odlišné barvy oproti standardní černé, neboť na vyhotovení příležitostného razítka nebyl žádný časový prostor. Vzhledem k nedostatečné kvalitě zmíněného dokumentu, nelze jej zde reprodukovat a proto uvádím pouze jeho textovou část.
Druhým zásadním dokladem je nalezené písemné sdělení Ředitelství pošt Praha ze dne 1.XI.1940, č.228.389-Vb - 1940, rovněž adresované spolku Hlahol v Nymburku. Jeho znění je:
"U příležitosti oslav 80 letého trvání Vašeho spolku bude ve dnech 1 až 10.listopadu t.r. zvláštní přepážka poštovního úřadu Nymburk používati k orážení 1 místním a denním razítkem tohoto úřadu zelené razítkovací barvy. Poplatek za zelenou barvu v částce K 55.- račte zaplatiti pošt. úřadu Nymburk na jeho zvláštní výzvu. Rozhlas a tisk jsme zpravili. Za prezidenta : Matucha v.r."
  Toto sdělení bylo zasláno 1.XI.1940 prostřednictvím pošty Praha 55, jako služební, poštovnému podrobená zásilka a byla zatížena doplatným 1,20K v místě dodání, dne 2.XI.1940.
 
obr
 
  Úřední liknavost s vyřízením žádosti spolku Hlahol v nás vzbuzuje oprávněné otázky, na které však v archivních materiálech již nebyly odpovědi. Jak rychle se podařilo zajistit zelenou barvu včetně polštářku, kterou poštám dodávala Poštovní hospodářská ústředna v Praze, zda bylo nutno antidatovat otisky s datem 1. listopadu, jak se poštovním pracovníkům podařilo rychle zajistit zvláštní přepážku včetně vyčištění používaného razítka a pod. Tyto otázky provozního charakteru se však již těžko podaří objasnit.. Podstatné pro sběratele je však zjištění, jakou dobu bylo zelené razítko oficiálně v používání.
Na základě obou nalezených dokumentů můžeme tedy konstatovat, že všechna data uvedená a prezentovaná v prvním článku, tedy v rozpětí 1 až 10.11.1940 jsou legální otisky, včetně použité zelené barvy a to s výjimkou těch, které byly označeny jako padělky (4.XI.40 skupina B). A tento závěr s konečnou platností můžeme přijmout jako definitivní.
    Pokud se nad oběma dopisy zamyslíme, můžeme si zde položit i další otázky. Ačkoliv dopis Ředitelství pošt Praha jak bylo výše citováno uvádí, že o razítkování zelenou barvou byl informován rozhlas i tisk (ale kým ?), žádné filatelistické periodikum tuto zprávu včas nepřineslo, i když jinak informací o razítkové propagaci přinášely dosti, často i s předstihem. Českou tiskovou kancelář pro tisk i rozhlas podle dřívější praxe informovala vždy poštovní správa ministerstva, ale pokud tak vůbec učinila a se stejnou iniciativou jako vyřizovala žádost spolku Hlahol, nelze se divit, že filatelisté byli asi výskytem tohoto razítka zaskočeni. V regionálním tisku, který je uložen v archivní knihovně v Lysé nad Labem, byl v Nymburských listech nalezen pouze jeden článek, který popisuje souhrnně činnost spolku a proběhlé oslavy, ale o razítku zelené barvy neuvádí nic. V Občanských listech, které pro region také vycházely, nebyla informace nalezena žádná. Nutno ovšem podotknout, že svazky těchto dvou periodik nejsou kompletní a mnoho výtisků chybí. Druhou zajímavostí uvedeného dopisu je, že spolkem Hlahol má být uhrazena částka 55.-K za zelenou barvu. Pokud byla používána odlišná barva u příležitostných razítek v barvě na př. červené nebo hnědé k narozeninám A.Hitlera, hradila tuto barvu vždy sama poštovní správa.

   Jako sběrateli hledaná upomínka na oslavy Hlaholu je také v prvním článku zmiňovaný a vyobrazený pamětní list. K jeho vydání doplňuji následující informaci. O textovou část listu se postaral JUC. Z.Culka, tisk zajistila knihtiskárna Miroslava Hrádka v Nymburce. Prodejní cena pamětního listu byla 2K a bylo možno jej zakoupit nejen na poštovním úřadě, ale i u všech papírnických a knihkupeckých závodů v Nymburku, jakož i na závěrečném matinée 10.XI.1940, kam byl pro veřejnost volný vstup. Nutno dodati, že v porovnání s nynější aukční cenou, která se pohybuje kolem 7000Kč, jde o navýšení ceny zcela astronomické. Bohužel v archivních materiálech jsem nedohledal v jakém nákladu byl pamětní list vyhotoven.
A ještě několik informací o tom, jak probíhal závěr oslav výročí spolku.
  Ve výroční den 1.XI.1940 nebyla uskutečněna žádná pěvecká produkce, ani shromáždění, neboť se jednalo o všední pracovní den (pátek). Z tohoto důvodu, byla také tryzna za všechny zesnulé členy Hlaholu uskutečněna až v neděli 3.XI.1940 v obřadní síni městského krematoria. Zde účinkoval mužský, ženský i smíšený sbor, se sólistkou sl. Jechovou, sólistou br. Kopejtkem, za hudebního doprovodu Jiřího Rumla na harmonium.
Závěrečné oslavy 80 let Hlaholu vyvrcholily jubilejním matinée v neděli 10.XI.1940 v Hálkově městském divadle v Nymburce. Tyto oslavy byly současně spojeny s oslavou 20-leté umělecké činnosti dirigentky Hlaholu paní Anny Polmanové - Preclíkové, jediné ženy - dirigentky v republice. V rámci matinée bylo provedeno i připnutí stuhy věnované členstvem na spolkový historický prapor, pocházející z roku 1862, odevzdání čestných pěveckých vyznamenání dlouholetým zasloužilým členům Hlaholu, které učinil p.František Vostrý jako zástupce Pěvecké obce české, jakož i závěrečné projevy zástupců úřadů, spolků a korporací, mimo jiné ing.Šourka za Kulturní radu Národního souručenství, starosty města J.Fialy, okresního hejtmana J.Hesouna a j.
Pro úplnost dodávám, že o povolení tohoto závěrečného matinée bylo žádáno písemně 25.X.1940 na Okresním úřadě v Nymburce s uvedením zamýšleného programu. Povolení bylo 4.XI.1940 dáno se souhlasem vrchního zemského rady v Kolíně okresním hejtmanem z Rady politické správy (podpis nečitelný) s upozorněním, že smí být projednávány jen spolkové záležitosti v rámci schváleného programu. Na pozvánkách bylo také uvedeno, aby zástupci úřadů, spolků a korporací opisy textů, které hodlali na matinée přednésti předložili (!) nejpozději do 9.XI.1940.
   A zcela na konec již jen jedna zajímavost, nedělní datum 10.XI.1940 je posledním oficiálním a nalezeným datem, které bylo na zvláštní příležitostné přepážce nymburské pošty dáváno. Následující neděli 17.XI.1940 byla pošta přestěhována z dosavadních místností v Pivovarní ulici do nových prostorů v novostavbě Okresní záložny hospodářské na Eliščině třídě, kterou záložna postavila ve spolupráci s poštovní správou ministerstva dopravy.
Závěrech bych chtěl poděkovat kolegům dr.Petru Gebauerovi a ing.Michalu Příkazskému za jejich pomoc při konečném zpracování obou článků a poskytnutí některých dalších informací. Také chci poděkovat pracovníkům Okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, kteří mi umožnili studium v archivních materiálech a periodikách z daného období.

Prameny dodatku:

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond Hlahol - pěvecký spolek Nymburk
Nymburské listy Národního souručenství ze dne 16.11.1940
Občanské listy ze dne 21.XI.1940
Pražský ilustrovaný zpravodaj č.3/1940

obr
 Sestava spolku Hlahol v jubilejním roce 1940
 


Autor: Exkluzivně pro Burda Auction, s.r.o. Vilém Bulant (27.11.2012)