Archive / Articles / Ohlédnutí za aukcemi v ČR v roce 2006

14.11.2007   Author: Vladimír Dražan; Number of views: 4864

Hodnocení aukčního trhu v České republice za rok 2006 jsem publikoval v časopise Merkur-Revue č. 1/2007. Jelikož řada návštěvníků internetových stránek nemá tento časopis k dispozici, rozhodl jsem se článek v nepatrně upravené formě publikovat touto cestou.

V České republice působí na filatelistickém trhu celá řada subjektů, z nichž jich více než 10 pořádá celkem pravidelně buď sálové nebo písemné aukce různého filatelistického materiálu. Těch skutečně významných je však osm. Jsou to (podle abecedy) firmy Alfil, Bláha, Burda, Černík, FOS, Klim, Majer a Profil, které již 4 roky pravidelně sleduji a dosažené výsledky vyhodnocuji. Celkem těchto 8 aukčních firem v roce 2006 uspořádalo 9 sálových a 13 písemných aukcí, na kterých bylo nabídnuto více než 50 000 položek.

V sálových aukcích to bylo 14 354 losů (v roce 2005 ale 15 023 položek), v písemných aukcích téměř 36 000 losů. Tato čísla samozřejmě zdaleka nevystihují celkovou nabídku na našem trhu, neboť další zejména písemné aukce uspořádali i jiní obchodníci (např. FILAP), některé filatelistické kluby (třeba pražský KF 00-10 Kotva), řada dalších aukcí probíhá na internetu. Přesto se domnívám, že jde o dostatečně reprezentativní vzorek, který docela dobře odráží situaci na našem aukčním trhu.

Celková nabídka ve všech sálových aukcích jen nepatrně přesáhla hranici 14 000 položek, neboť některé firmy v aukcích nabízely i jiný než filatelistický materiál. Např. Filatelie – KLIM přes 200 losů pohlednic, FOS více než 70 položek mincí a bankovek, atd. Vzhledem k tomu, že se žádné další významnější sálové aukce v loňském roce v ČR nekonaly, musím konstatovat, že celková nabídka, zejména v porovnání se sousedními státy, byla malá. (Pozn.: V sousedním Německu nabízí středně velké aukční firmy zcela běžně 10 000–14 000 položek, nikoliv za rok, ale v každé své aukci).

Tabulka č. 1
Sálové aukce roku 2006
Firma Datum Počet losů Prodejnost Neprodáno losů
ALFIL 30.4.2006 300 80% 58
FOS 27.5.2006 939 62% 361
4.11.2006 1.427 66% 492
KLIM 22.4.2006 2.685 60% 1.079
14.10.2006 2.116 59% 869
MAJER 11.3.2006 2.031 86% 280
16.9.2006 2.258 81% 429
2.12.2006 1.644 88% 199
PROFIL17.11.2006954 97% 28
Celkem: 14.354 75% 3.795

Z tabulky č. 1 vyplývá, že sálové aukce uspořádalo pouze 5 firem, přičemž poslední roky mají, pokud jde o celkovou nabídku, výrazně sestupný trend! Přesvědčivě to dokládá tabulka č. 2, podle které stejné firmy v roce 2004 uspořádaly 13 sálových aukcí, v loňském roce pouhých 9.

Tabulka č. 2
Sálové aukce 2004 - 2006
Rok Počet losů Prodejnost Neprodáno losů Počet aukcí
2004 17.229 70% 5.182 13
2005 15.02370% 4.459 10
2006 14.35475% 3.795 9

Hlavním důvodem tohoto nepříznivého stavu jsou poměrně vysoké finanční náklady spojené s uspořádáním sálové aukce, v některých případech i nedostatek atraktivního filatelistického materiálu, který by na sálovou aukci přilákal větší počet koupěchtivých zákazníků. Faktem je, že firma Brnofila-BLÁHA od roku 2005 pořádá jen aukce písemné a firmy ALFIL i PROFIL v roce 2006 připravily pouze jednu aukci. V sálových aukcích se tak nespornou jedničkou na našem trhu stal Jiří MAJER, který v loňském roce ve 3 aukcích nabídnul téměř 6 000 položek a dosáhl obratu přes 19 milionů Kč. Druhé místo již dlouhodobě zaujímá brněnská firma Filatelie – KLIM, která pro své zákazníky připravila více než 4 800 losů a pomyslnou 3. příčku trochu překvapivě obsadila firma FOS s.r.o. Zbývající 2 firmy (ALFIL a PROFIL) rozsahem své nabídky již druhým rokem značně zaostávají.

Jak úspěšné byly aukční firmy v počtu prodaných položek, je zřejmé z tabulky č. 1. Celková prodejnost na sálových aukcích činila téměř 74 %, tj. skoro o 4 % více než v loňském roce. To jsou bezesporu pozitivní čísla, plně srovnatelná s prodejností na filatelistických aukcích v zahraničí, v porovnání např. s Německem jsou dokonce výrazně vyšší. To svědčí mj. o tom, že náš trh je poměrně stabilizovaný a mírný nárůst prodejnosti je dobrým příslibem i pro letošní rok.

Poněkud jiná byla v uplynulém roce situace u aukcí písemných. Podle počtu nabídnutých položek již třetím rokem po sobě kraluje na první příčce firma ALFIL. Pokud však od nabídnutých 13 854 losů odečteme pohlednice (6 240 losů) a další nefilatelistický materiál (141 losů), dostaneme se na číslo 7 473 losů, což zcela změní situaci. Firma Richarda BURDY nabídla na 2 aukcích téměř 10 500 losů, po odečtení položek z jiných sběratelských oborů (740 losů) a pohlednic (798) zbývá 8 940 položek filatelistického materiálu, což je za rok 2006 suverénně 1.místo. Třetí příčku s počtem 6 678 losů dlouhodobě drží ing. Milan ČERNÍK (v r. 2004 cca 6 500 losů, v r. 2005 přes 6 400 losů), který do svých aukcích zařazuje výhradně filatelistický materiál. Tyto 3 firmy nabídly dohromady přes 27 000 položek, tj. více než 75 % z celkového počtu nabídnutý losů a mají tak na tomto trhu zcela dominantní postavení. V roce 2005 činil podíl těchto 3 firem na celkové nabídce necelých 55 %, nárůst o více než 20 % je skutečně překvapivě razantní.

Tabulka č. 3
Písemné aukce roku 2006
Firma Datum Počet losůProdejnost Neprodáno losů
ALFIL 23.2.2006 3.319 58% 1.413
ALFIL 30.4.2006 2.919 55% 1.310
ALFIL 25.7.2006 3.788 59% 1.550
ALFIL1.11.2006 3.828 52% 1.834
BLÁHA 13.1.2006 1.721 74% 449
BLÁHA 31.8.2006 1.808 65% 638
BURDA 7.3.2006 5.041 70% 1.524
BURDA 21.9.2006 5.437 66% 1.867
ČERNÍK 16.4.2006 3.253 65% 1.129
ČERNÍK15.10.2006 3.425 62% 1.292
FOS s.r.o. 26.5.2006 986 50% 496
FOS s.r.o. 3.11.2006 1.017 65% 362
KLIM 19.5.2006 2.869 59% 1.188
Celkem: 35.986 62% 15.052

Přesto i u písemných aukcí, v porovnání s rokem 2005, došlo k poměrně výraznému poklesu nabídky, a to téměř o 2 000 položek! Celková prodejnost lehce přesáhla 58 %, což je o necelé 1 % lepší výsledek než v roce 2005. Co rozhodně stojí za zmínku a z tabulky není zjevné je skutečnost, jak rychle u těchto aukcí stoupá podíl nefilatelistických materiálů. Z celkového počtu necelých 36 000 losů to bylo téměř 10 000 položek, tj. 28 % (!). Největší počet z toho představují pohlednice (skoro 8 000 položek), dalších cca 1 100 losů připadlo na mince a bankovky. V obou případech to jsou sběratelské obory kterým se věnuje i celá řada filatelistů, takže pořadatelé se snaží stávajícím zákazníkům vyjít vstříc a svojí rozšířenou nabídkou přilákat na aukci i sběratele dalších oborů. Předpokládám, že v příštích letech bude nefilatelistických materiálů na písemných aukcích ještě přibývat, neboť mnohé firmy cílevědomě rozšiřují nabízený sortiment o další oblasti sběratelských zájmů, jako jsou např. cenné papíry, fotografie, grafické listy, kolky, autografy, propagační nálepky, různé historické dokumenty, apod. Zda tomu tak opravdu bude, se spolehlivě ukáže v nejbližších 2 letech.

Author: Vladimír Dražan (14.11.2007)