Archive / Articles / Nepoužitá Keňa a Uganda £10 - významná koloniální rarita v Jubilejní aukci 50.

18.05.2016   Author: Stanislav Výtisk; Number of views: 3916

V naší Jubilejní aukci 50 nabídneme koloniální raritu světové úrovně, čistou známku Kenya a Uganda, vydání Jiří V. 1922-1927 s vysokou nominální hodnotou £10, navíc se vzácnou variantou průsvitky Koruna CA vpravo.  


Ikonická emise známek s portrétem krále Jiřího V. s hodnotami 1c - £100 byla vydána ve dvacátých letech minulého století v tiskárně De La Rue v Londýně. Známky byly při dolním okraji opatřeny nápisem „KENYA AND UGANDA", které signalizovalo opětovnou změnu v administrativním uspořádání území na východě afrického kontinentu náležící pod britskou imperiální správu. Poměrně komplikovaný a válečnými konflikty ovlivněný geopolitický vývoj oblasti Velkých jezer se odrážel rovněž v jeho mimořádně zajímavé poštovní historii. 

Britský koloniální obchod s východní Afrikou se výrazněji rozvíjel od 40. let 19. století. Na konci 80. let se podařilo nově vzniklé soukromé Britské východoafrické společnosti v čele se sirem Williamem Mckinonnem dojednat se zanzibarským sultánem „pronájem" pobřežního území kolem Mombasy, nad kterým sultán formálně držel patronát. V roce 1890 pak obdržela Britská východoafrická společnost královské privilegium udělující obchodní výsady a administrativní a soudní pravomoci nad územím nově vzniklé Britské Východní Afriky. V témže roce byly společností vydány nejdříve provizorní přetiskové známky (přetisky na známkách Velké Británie) a poté např. dnes sběratelsky oblíbená emise „Light and Liberty" s nápisem „IMPERIAL BRITISH EAST AFRICA COMPANY". Zároveň byla na sklonku roku 1890 včleněna pod její správu rovněž i sousední Uganda.  

obr

 
obr

  BEA, SG.7cc, kat. £1.400, v Aukci 46 vydraženo za 42.000Kč jako los č. 502.

V roce 1895 se Britská východoafrická společnost ocitla na pokraji bankrotu, když ji zcela vyčerpalo finančně náročné vydržování nájemných vojenských jednotek v oblasti. Veškerá dříve udělená privilegia byla zpětně převzata vládou Spojeného království a nad územím Britské Východní Afriky a také Ugandy (již v roce 1894) byly vyhlášeny protektoráty. V letech 1895-1902 vycházely pro oblast protektorátu Britské Východní Afriky provizorní přetiskové emise, později i definitivní vydání Viktorie s nápisy „BRITISH EAST AFRICA PROTECTORATE". Podobná situace nastala i v Ugandě, kde vznikly například nám známá vzácná provizoria tzv. Cowries, od roku 1898 pak definitivní vydání Viktorie „UGANDA PROTECTORATE".  V roce 1901 došlo ke sjednocení poštovní správy a k vytvoření poštovní unie mezi oběma protektorátními územími a o dva roky později byly vydány první známky emise Edvard VII. „EAST AFRICA AND UGANDA PROTECTORATES".
obr
 
obr

 obr
 
 Legendární provizorium Uganda Protectorate SG.34, 60 Cowry, kat. £2.400, v Aukci 46 vydraženo za 35.000Kč jako los č. 517.
 ZT pro SG.43, Edvard VII. 6C červená, v Aukci 46 prodáno za 17.500Kč
 
První světová válka znamenala zánik německých kolonií v Africe a zapříčinila s tím spojené rozsáhlé územní změny. Mj. na větší části původní Německé východní Afriky bylo vytvořeno britské mandátní území Tanganika. V roce 1920 byla Britská Východní Afrika přejmenována na Keňu a začleněna do impéria jako korunní kolonie. Poštovní unie mezi Ugandou a „novou" Keňou pokračovala a v letech 1922-1927 byla vydávána již námi zmíněná emise Jiří V. „KENYA AND UGANDA" v nových centových, šilinkových a librových hodnotách. Známky byly určeny jak pro poštovní, tak i pro fiskální použití - což platilo zejména pro vysoké librové nominály. Poté co došlo v roce 1935 k připojení Tanganiky k poštovní unii Keni a Ugandy, byla ukončena platnost této emise a byla vydána nová emise známek Jiří V. s nápisem „KENYA, UGANDA AND TANGANYIKA". 
obr
 

Prakticky celý náklad známek „Kenya and Uganda" včetně vysokých nominálů byl v letech 1922-1935 vypotřebován. Na trhu se vyskytuje poměrně značná nabídka fiskálně znehodnocených známek, včetně i těch nejvyšších hodnot. Rovněž v katalogu SG jsou samostatně uváděny ceny za takto upotřebené známky (u naší SG.100 - 275 liber).
Jinak je tomu u známek vyšších nominálu, fiskálně nepoužitých. Základní známky vysokých nominálních hodnot (od £3-£5) tvoří často highlighty předních světových aukcí, 10 a 20 librovky jsou nabízeny jen výjimečně a nejvyšší hodnoty £25 - £100 se na trhu objevují pouze v rámci rozprodeje zcela mimořádných sbírek světového významu (v posledním desetiletí např. Vestey Collection nebo Aat de Peijper Collection). Vysoké hodnoty této emise patří k extratřídě světové filatelie, což potvrzují dosahované a stále rostoucí tržní ceny, a tuto skutečnost také průběžně reflektují katalogy Stanley Gibbons (mj. tyto známky se pravidelně objevují na titulních stranách nejrozšířenějšího katalogu SG Commonwealth and British Empire Stamps, hodnota £10 mj. na vydání z roku 2013.). Pro sběratele dostupnější variantou jsou pak známky vysokých nominálů s přetiskem SPECIMEN. 

obr
 obr
SG.100s, SPECIMEN £10, kat. £750, v Aukci 47 prodáno za 32.000Kč 
 

SG.105s, SPECIMEN £100, kat. £4.000, v Aukci 47 prodáno za 128.000Kč

 

Cenový vývoj vybraných hodnot nepoužitých známek v katalogu SG

Kat. č.
hodnota
 SG 2013 SG 2016
  
97
£3
 1300
1800
  
99w
£5 27503500  
100
£10 1100014000
  
100w£10 1700022000  
103
£50
 35000
50000
  
105
£100
 110000
160000
  
Jsme potěšeni, že nám byl svěřen k prodeji bezvadný neupotřebený exemplář hodnoty £10 s atestem respektované BPA London, navíc se vzácnou variantou průsvitky Multiple Script CA „sideways" koruna vpravo, což v uvedeném kontextu výjimečnosti této emise i samotných základních známek představuje mimořádně hledanou koloniální specialitu prvního řádu, kterou nabídneme v Jubilejní aukci jako los č. 839.
 obr
obr
      obr


POUŽITÉ ZDROJE:

archiv Burda Auction
www.stampworldhistory.com
Minns, John; Krieger; British East Africa - The Stamps, Postal Stationery and Cancellations, 2006 atd.Author: Stanislav Výtisk (18.05.2016)