Archive / Articles / Týden v japonské filatelii

14.07.2008   Author: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Number of views: 7898

Pod názvem "Týden ve filatelii" vychází v časopise Filatelie, a to od č. 6/2008, zajímavý seriál z pera známého publicisty Vladimíra Feldmanna, pojednávající o časovém úseku 7 dnů a o jednotlivých dnech v týdnu, které lze dokumentovat na filatelistickém materiálu. V úvodní části věnované různým "Týdnům" (např. Týden známky v Austrálii, Týden Červeného kříže v Jugoslávii), byla Týdnům filatelie v Japonsku věnována pouze 1 věta: "Japonská pošta už od poloviny padesátých let 20. stol. vydává každoročně jednoznámkovou emisi k týdnu filatelie - protože však motivy na těchto známkách nejsou tradičně filatelistické, uniká to pozornosti mimojaponských sběratelů". Vzhledem k tomu, že tato informace je poněkud nepřesná a v článku chybí jakákoliv ukázka alespoň některé z mimořádně zdařilých a i v zahraničí velmi oblíbených známek, rozhodl jsem se napsat následujících pár řádek.


Japonská pošta začala vydávat příležitostné známky k Týdnu filatelie (Philatelic Week) již v roce 1948. Pro první známku (Michel č. 428A), která vyšla 1. listopadu, byla zvolena reprodukce významného obrazu „Zpět se dívající kráska" který je namalován na hedvábí, od Hishikawa Moronobu (1638-1714). Známka byla vydána ve formě malého tiskového listu o 5 kusech (Obr.1), který chybí nejen ve většině sbírek Japonska, ale zejména ve sbírkách s námětem „Umění". Jeho ojedinělý výskyt potvrzuje i cenový záznam v katalogu Michel, kde je tento TL oceněn částkou 500 €. (Pozn.: Stejná známka v aršíkové úpravě - Michel Bl.27 - ale s Týdnem filatelie nesouvisí! Tento aršík byl vydán o týden později k Výstavě poštovních známek v Kanazawa & Takaoka.) Přesně za rok, dne 1.11.1949, a ve stejně neobvyklém formátu 30 x 67 mm, byla k Týdnu filatelie vydána známka s reprodukcí barevného dřevorytu „Měsíc a divoké husy", jehož autorem je Ando Hiroshige (1797-1858). Tato známka je v katalogu Michel vedena pod č. 475 (Obr.2), patří k nejoblíbenějším japonským známkám vůbec a celý TL o 5 ks má v posledním vydání Michla záznam dokonce 700 €. Po vydání těchto dvou emisí však bylo, z důvodů které mě nejsou známy, vydávání příležitostných známek k Týdnu filatelie na 5 let přerušeno!

1
2
Obr.1 Obr.2

Pro další emise k Týdnu filatelie, vydávané od roku 1955, byl zvolen jiný formát (35 x 50 mm), známky byly tištěny v TL o 10 kusech a jako motiv byla i nadále vybírána významná díla japonských umělců, z počátku převážně z 2.poloviny 18.století. První známka v této nové úpravě (Mi. 648, viz Obr.3), vyšla 1. listopadu.1955 a ve stejný den byly tyto známky vydány i v letech 1956 (Mi. 662, Obr.4) a 1957. Pouze jako zajímavost uvádím, že na známce Michel č. 662 je vyobrazen herec divadla Kabuki p. Ichikawa Ebizo v roli Moronao, autorem díla je Toshusai Sharaku (činný v letech 1787-1795).

3
4
Obr.3 Obr.4

V roce 1958 bylo datum vydávání této emise přesunuto na 20. duben a u tohoto data japonská poštovní správa setrvala dlouhou řadu let, přičemž postupně byla reprodukována díla vzniklá jak v 19. a 20. století, tak i v dávné minulosti. Kromě těchto vesměs zdařilých známek mohou sběratelé do svých sbírek zařadit FDC, které v Japonsku vydává několik organizací i firem, takže je možné si z každé emise vybrat takovou FDC, na které doprovodná kresba v levé části nejlépe zapadá do koncepce sbírky, nebo exponátu. Na obálkách 1.dne vydání jsou navíc různá příležitostná razítka, vždy v červené barvě, mající v naprosté většině případů bezprostřední vztah k filatelii. Na ukázku jsem záměrně vybral FDC z roku 1960 (Obr.5) se známkou Mi. 724, neboť tento obraz autora Nobuzane Fujiwara (1177-1265) pochází z hlubokého středověku a naopak FDC z roku 1967 (Obr.6) se známkou Mi. 963 podle obrazu od Seiki Kuroda (1866-1924), což je práce z doby relativně nedávné. Jak jsem již uvedl výše, známky byly dodávány v TL o 10 ks, v některých letech (např. 1971, 1972, 1973) dokonce v TL o 20 kusech.

5
6
Obr.5 Obr.6

Od roku 1975 došlo k podstatné změně v tom smyslu, že místo jedné známky byly k Týdnu filatelie vydávány známky dvě, navíc v soutisku, na kterých byl reprodukován jeden obraz většího formátu. Pro první emisi tohoto druhu (Michel č.1250-1251) byl zvolen obraz ze 16. století (Obr.7), v pozdějších letech byla vydávána i díla relativně moderní. Od roku 1984 byl Týden filatelie připomínán i nadále soutisky dvou známek (Michel č. 1631-32), ale se 2 různými výtvarnými díly stejného autora (Obr.8). Na těchto konkrétních známkách jsou reprodukce obrazů „Zima na severu" a „Ranní světlo", od malíře Yumaji Takehisa (1848-1934). Den vydání (20. duben) již nebyl zcela striktně dodržován a v různých letech kolísal, v rozmezí od 14.4. - do 21.4.

7 8
Obr.7Obr.8

Další významnější změnu přinesl až rok 1988, kdy kromě obvyklé dvojice známek byl vydán i aršík (katalog Michel Bl. 115 - viz Obr.9) a existují i vodorovná 4-známková meziarší (Obr.10). Bezesporu zajímavá je skutečnost, že aršík byl výhradně distribuován pouze výhercům jako 3. cena v oblíbené celostátní jarní loterii a nebylo jej možné zakoupit u poštovních přepážek! Ve stejných variantách (tj. soutisk 2 známek, 4-známkové meziarší a aršík) vyšla emise Týden filatelie ještě v roce 1989 (Michel č. 1838-39), přičemž aršík Mi. Bl. 128 byl distribuován stejným způsobem jako v roce předchozím a nepotištěný kupon v meziarší byl využit k propagaci filatelistické výstavy PHILANIPPON ´91 (Obr.11). Hned následující rok se japonská poštovní správa vrátila k původní verzi, tj. k vydání pouze jedné známky, ale jak meziarší tak i aršík zůstaly zachovány. Další změna v roce 1991 spočívala v tom, že vyšly dvě jednotlivé známky (Michel č. 2030 a 2031) a spolu s nimi opět meziarší i aršík.

 

9
10
Obr.10
11
Obr.9 Obr.11

V průběhu let 1992 - 1999 byla každoročně vydávána pouze 1 známka, tak jako tomu bylo v 50. a 60. letech (tedy bez aršíku a bez meziarší), většinou s reprodukcemi obrazů moderních zátiší (Obr.12), nebo květin (Obr.13). Převratnou novinkou v celé dosavadní známkové produkci věnované Týdnům filatelie byla známka vydaná v roce 1995 (Obr.14), neboť to je první a zatím i poslední známka vydaná s příplatkem. A protože se vydavatel známek zřejmě řídí zásadou „změna je život", vyšly v roce 1999 opět dvě známky v soutisku (Mi. 2659-60) i meziarší. Další dvě různé známky v soutisku (ale už bez aršíků a meziarší) vyšly ještě v letech 2000, 2002 a 2006. V letech 2001, 2003, 2004 a 2005 byla vydána pouze jedna známka. Na Obr.15 je známka Mi. 3160 z roku 2001, připomínající 100. výročí zavedení červených poštovních schránek sloupového typu, podle obrazu od Nakamura Senseki. Doslova průlom do dlouholeté tradice představuje rok 2007, kdy bylo vydáno šest (!) různých známek (Michel č. 4200-4005), každá v nominální hodnotě 80 jenů, samozřejmě v různých kombinacích soutisků, včetně vodorovné 5-pásky s každou známkou jinou. Jak vidno, i v Japonsku peníze získané od filatelistů přijdou tamnímu eráru jistě vhod.

12
1314
15
Obr.12 Obr.13 Obr.14 Obr.15

Takže pokud jsem dobře počítal, bylo v Japonsku za uplynulých 60 let u příležitosti Týdne filatelie vydáno celkem 55 různých emisí, obsahujících přes 80 kusů základních známek, několik aršíků a nezanedbatelné množství různých soutisků a meziarší. Pokud bychom chtěli do sbírky zařadit i japonské FDC a příležitostná razítka, je to úkol dosti nesnadný, nemluvě o celých TL zejména starších emisí (Obr.16). Některé z nich jsou v Evropě poměrně obtížně získatelné. Jak je z uvedených řádků zjevné, zajímavého filatelistického materiálu k Týdnu filatelie v Japonsku bylo vydáno více než dost a proto mi přišlo docela líto, že v článku kolegy Vladimíra Feldmanna (Filatelie č. 6/2008) na to stačila jedna věta.

16
Obr.16

To ale není zdaleka vše. O Týdnu psaní dopisů sice zmínka v článku Vladimíra Feldmanna ve Filatelii č. 6 je, uvádí však jen, že „..Někde tyto akce měly i ohlas v emisní činnosti, např. v SSSR (viz Mi. 2959 z r. 1964)". Přitom v Japonsku má Mezinárodní týden psaní dopisů (International Letter Writting Week) více než 30-ti letou a po filatelistické stránce skutečně bohatou tradici! První známka v nominální hodnotě 24 jenů (Mi. 688) vyšla 5. října 1958 (Obr.17) a jako námět byl vybrán barevný dřevoryt od významného tvůrce Ando Hiroshige (1797-1858). Další dřevoryty od stejného autora vyšly na známkách vydaných k Týdnu psaní dopisů v letech 1959 - 1962, každoročně jeden (Mi. 711, 735, 776 a 806), z nichž jako ukázku jsem vybral známku z roku 1959 (Obr.18). Samozřejmě i k Týdnu psaní dopisů byly vydávány FDC, jednu z nich vidíme na Obr.19. Japonská pošta pokračovala zcela pravidelně v této tradici a v letech 1963 - 1969 vydala, každý rok opět po jedné známce, barevné dřevoryty (Mi. 842, 876, 898, 950, 974, 1017 a 1063) od dalšího celosvětově uznávaného tvůrce, Katsushita Hokusai (1760-1849). Jako ukázka z jeho tvorby nám může posloužit FDC z roku 1966 vyfrankovaná známkami Mi. 950 (Obr.20), nebo celý TL z roku 1968 (Obr.21). Všechny známky k Týdnu psaní dopisů byly totiž vydávány, podobně jako známky k Týdnu filatelie, v TL o 10 kusech. Na obou vyobrazených obálkách 1. dne vydání je dobře vidět, že příležitostná razítka velmi dobře korespondují s důvodem, proč byly tyto emise vydávány.

1718 19
Obr.17 Obr.18 Obr.19
20 21
Obr.20 Obr.21

Ani v letech 1970 - 1972 nedošlo ke změně, autory vybraných dřevorytů byli Hiroshige III. (Mi. 1090), Ito Yoshimura (Mi. 1121, Obr.22) a opět Ando Hiroshige (Mi. 1163). Od roku 1973 místo tradičních dřevorytů přišly na řadu obrazy, první z nich byl „Kohout" (Mi. 1189, Obr.23) od malíře Jakueku Ido (1713-1800) a v tomto duchu vydavatel pokračoval až do roku 1981 včetně (Obr.24). V letech 1982 - 1987 se na známkách objevily loutky (Mi. 1531, 1562, 1602, 1663, 1702 a 1754-55), přičemž v roce 1987 byla poprvé porušena tradice a místo jedné známky vyšly k Mezinárodnímu týdnu psaní dopisů známky dvě (Obr.25). Dvě známky vyšly i v následujícím roce 1988 (Mi. 1811 a 1812), poprvé a naposled v této emisi s portréty herců klasického japonského divadla (Obr.26). Jsou to p. Kumesaburo Iwai v roli Chiyo a p. Komazo Ichikawa III. v roli Ganryu Sasaki, podle obrazů od japonských malířů Kunimasa Utawaga (1773-1810), resp. Toyoki Utawaga (1769-1825). Na posledních 2 známkách vydaných v roce 1989 (Mi. 1886-87) jsou opět reprodukována díla japonských malířů (Obr.27), přičemž touto emisí bylo vydávání známek k Mezinárodnímu týdnu psaní dopisů ukončeno.

22
23 24
Obr.22 Obr.23 Obr.24
25
27
Obr.25 Obr.27
26 
Obr.26 

Během 32 let celkem vyšlo 35 různých známek, a to v období 1958 - 1986 vždy po jedné známce, v letech 1987 - 1989 po 2 kusech, každoročně zcela pravidelně vždy začátkem října, nejčastěji mezi 5. - 9. dnem v měsíci. Vzhledem k tomu, že k Týdnu psaní dopisů nebyly vydány žádné aršíky, známkové sešitky, soutisky, meziarší a pod., je pro sběratele těchto známek situace mnohem jednodušší a přehlednější, než tomu je u Týdnů filatelie.
Na závěr musím konstatovat, že téměř všechny emise vydané v Japonsku k Týdnu filatelie i k Mezinárodnímu týdnu psaní dopisů, jsou po výtvarné stránce mimořádně zdařilé a je proto škoda, že jim v časopise Filatelie nebyla věnována pozornost.Author: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (14.07.2008)