Archive / Articles / Razítko Viktoria a jeho potíže

23.02.2009   Author: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Number of views: 9348

V Národním archivu, ve fondu MPT č.429 byly nalezeny zajímavé informace, ze kterých vysvítá, jak si Švýcarsko hlídalo svoji neutralitu i za cenu vrácení listovních zásilek s propagandistickými razítky V - Viktoria. Tím zkomplikovalo protektorátní poště kampaň Viktoria, která se potom uskutečňovala pouze na omezeném území a nezasahovala do ostatní Evropy.


V létě roku 1941 byl protektorát Čechy a Morava zaplaven písmenem "V" (Viktoria), které mělo symbolizovat vítězství Německa na všech frontách pro novou Evropu. Kam oko dohlédlo, samé "V"; budovy, dopravní prostředky, okna, ulice, náměstí, noviny a časopisy, prostě vše bylo polepeno nebo pomalováno, kam to jen šlo. Jako den zahájení této kampaně byl zvolen 17. červenec 1941. Stranou nezůstala ani protektorátní pošta, která propagandu Viktoria zahájila mimo jiné také na třech "razítkových frontách".

1) Pro 16 pražských poštovních úřadů nejdříve zajistila razítka (kašety) s dvoujazyčným textem "Viktoria !! Deutschland siegt an allen Fronten ! Vítězství !! Německo vítězí na všech frontách !". Razítkováno bylo červenou barvou na listovních zásilkách vedle otisku denního razítka. První otisky jsou ze 17.července 1941. 

 obr
 První den používání razítka Viktoria 17.VII.1941 (pošta Praha 31) 

2) Pro 15 protektorátních poštovních úřadů byla zajištěna příležitostná razítka s písmenem "V" ve vavřínovém věnci (kat. Pofis PR58-72). Jejich používání bylo oznámeno v Poštovním věstníku č.39 z 26.7.1941 a první otisky jsou známy z konce července a počátku srpna. K razítkování byla použita červená barva.

 obr

3) Pro razítkovací stroje vybraných pošt byly vyhotoveny dvoujazyčné propagační štočky s textem „Viktoria !! Deutschland siegt an allen fronten für Europa ! (nebo také Evropa !) Vítězství !! Říše vítězí na všech frontách pro Evropu !" Razítkováno bylo černou barvou. Prozatím je známo 7 pošt, kde byly štočky použity a první otisk je v současnosti známý od 30.VII.1941 (jde o tzv. turnusová razítka).

 obr

Kašetové razítko Viktoria se potom vyskytovalo v nejrůznějším provedení, od prostého "V" až k různým textovým variantám na každé zásilce či písemnosti té doby. Barva byla povětšinou červená nebo fialová, výjimečně jiná (zelená).

Protože razítka Viktoria byla dávána i na zásilky do ciziny, docházelo k jejich vrácení, konkrétně ze Švýcarska, zpět do Protektorátu s poukazem na neutralitu země. Na vrácení zásilek upozornil nadřízené orgány Poštovní úřad Praha 7 (v.taj. Buchta). Z dvoustránkového konceptu telegramu a výnosu uloženého v archivu se dozvídáme, že švýcarská pošta vracela zpět zásilky z Protektorátu, které byly opatřeny razítkem "Viktoria! Deutschland siegt an allen Fronten für Europa - Vítězství! Německo vítězí na všech frontách pro Evropu". Jako odůvodnění byla na těchto zásilkách připojena poznámka: "Zurück an den Aufgabeort wegen des neutralitätswidrigen Aufdruck "Victoria" usw.! (Weltpostvortrag Art. 46/1d)." 

Překlad:  Zpět do místa odeslání, kvůli razítku "Viktoria" atd.!, odporujícímu neutralitě. (Smlouva Světové poštovní unie článek 46, odst. 1d). Poštovní úřad Zürich 1. 

 obr
  Pohlednice z 31.VII.1941 nevrácená zpět a doručená.
 obr
 Dopis vrácený do protektorátu s přelepkou.

Po oznámení tohoto problému poštovní skupině říšského protektora dostali pracovníci poštovní správy ministerstva dopravy telefonické disposice, na základě kterých dálnopisně zaslali telegram všem ředitelstvím (cituji):

Všem Poriad.
Vyprav německy a česky!

Zásilky do ciziny nebuďtež napříště již opatřovány zvláštním gumovým razítkem "Viktoria! Deutschland siegt an allen Fronten für Europa - Vítězství! Německo vítězí na všech frontách pro Evropu" nebo štočkem stejného znění u razítkovacích strojů, jakož i zvláštním razítkem "V" ve vavřínovém věnci.
Se zásilkami do ciziny již dříve těmito razítky oražené, které došly zpět budiž naloženo takto:

Příslušné otisky razítek na těchto zásilkách, poznámky o nepřípustnosti a třeba-li také výplatní známky, zasažené uvedenými otisky razítek nutno přelepiti neprůhledným papírem. Zásilky s přelepenými známkami se vyplatí novými známkami z úřední zásoby a opatří otiskem obyčejného denního razítka. Všechny takto upravené zásilky se pak odešlou společně v jedné obálce příslušným Auslandsbriefprüfstellen. K těmto zásilkám se připojí dopis s vysvětlením, že jde o úředně provedené přelepování zmíněných zvláštních razítek a žádostí, aby tyto zásilky, jakož i případně takové zásilky, které budou odesílány budoucně jednotlivě, byly dále vypravovány na místo určení bez pozastavení.

Zařiďte neprodleně potřebné.
Postgen nr.37.3778-c/1-1941 dr.Nájemník v.r.

Připojeno razítko dálnopisu potvrzující odeslání 14.VIII.1941 v 16,30h pod č.128/30.

K celé záležitosti byl ještě 23.srpna 1941 rozeslán telegraficky dodatek:

Všem Poriad.
Text telegrafického výnosu č.37.778-c/1 ze 14.srpna 1941 od "příslušné otisky razítek" do "bez pozastavení" se ruší. Takové zásilky došlé zpět z ciziny nutno vrátiti odesílatelům, i když byly již opatřeny přelepkami z neprůhledného papíru podle zrušeného textu telegramu. Zapravené výplatné za ně na žádost vraťte odesílateli. Zařiďte neprodleně potřebné.
Postgen č.39.035-c/1-1941 Konečný v.r. 

Pro brněnské ředitelství pošt, které vzneslo k této problematice dotaz č.103.080-IIIa dne 16.8.1941 byl určen ještě krátký výnos: (výpis)

Zvláštními razítky "Viktoria" buďtež oráženy jen zásilky do Protektorátu Čechy a Morava, do ostatního říšského území a do Generálního gouvernementu.
Výnos byl zaslán i Ředitelství pošt Praha a Pardubice.
Text výnosu byl sdělen 16.8.1941 ve 14,10 hod. telefonicky a poté písemně.

Ředitelství pošt Praha rozeslalo ještě písemný pokyn s německo-českým textem, z něho cituji české znění:

Číslo: 873/Pp-P-1941
Všem poštovním úřadům zdejšího obvodu.
Věc: Zvláštní razítko "Viktoria".

Dodatkem k telegrafickému oběžníku čís. 859-Pp-P-41 ze dne 15. srpna 1941:
Zvláštními razítky "Viktoria" buďtež oráženy jen zásilky do Protektorátu Čechy a Morava, do ostatního říšského území a do Generálního gouvernementu.
/:Výnos ministerstva dopravy /:poštovní správy:/ čís. P-38.202-C/1-1941 ze dne 18.srpna 1941:/.
Praha, dne 22.srpna 1941.
Za presidenta:
Ing. Karel Černý v.r.

Další telegrafický oběžník k celé problematice následoval 25.8.1941 ve 23:00 hodin.

Telegrafický oběžník
Postgen Praha - Poriad Praha
Všem protektorátním poštovním úřadům
Okružní telegram r.č. 893-Pp-P.1941 z 23. srpna 1941, kterým bylo uloženo vraceti odesílatelům zásilky došlé zpět z ciziny i když byly již opatřeny přelepkami přes otisk razítka Viktoria, se ruší. Poštovním úřadem Praha 7 zpět zaslané takové zásilky opatřené zvláštní nálepkou odesílatelům vráceny nebudou a až na další se uloží. Poštovní úřady pražského obvodu byly již telegraficky zpraveny prostřednictvím telegrafní ústřední stanice = min. dopravy (poštovní správa) odd.C/1. Z příkazu pana min. rady JUDra Josefa Nájemníka.

Jak je vidět na dochovaných písemnostech, pokyn stíhal pokyn a není divu, že obyčejní pošťáci z toho měli zamotanou hlavu. Tím se stávalo, že přece jenom nějaká zásilka byla oražena propagandistickým razítkem i když neměla být a byla zadržena Poštovním úřadem Praha 7. Svědčí o tom i další písemnosti uložené v archivu, které obsahují různé výtky a napomenutí od nadřízených orgánů a také písemná vyjádření "provinilých" pošťáků a přednostů pošt. Nutno dodat, že tato provinění byla řešena výtkou, domluvou a omluvou a v písemnostech jsem nenašel žádný tvrdší postih vůči českým pošťákům.

 obr
 Ukázka dopisu, rozesílaného pražským ředitelstvím

Protože nadšení pro vítězství Říše pozbývalo na intenzitě, ztrácela i kampaň s Viktorií svého účelu. Takže i protektorátní pošta přikročila k "ústupu z posic" a zastavila používání razítek Viktoria (samozřejmě s požehnáním úřadu říšského protektora). K tomu se zachoval telegram, který byl adresován pražskému a pardubickému ředitelství:

Postgen Praha d-363-364-hr 30.12.41 12:00

Poriad. Praha a Pardubice

Pryžová razítka "V", příležitostná razítka s písmenou "V" a vavřínovým věncem a propagační štočky s textem "Viktoria" buďtež ihned vyřaděna z provozu a odvedena Poštovní hospodářské ústředně v Praze-Vršovicích.
= m.č. 59.284-a/3-1941 dr.Kučera v.r.

 obr
 Fotokopie telegramu

Dalo by se říci, že tento telegram je jakýmsi úmrtním oznámením pro Viktorii v poštovním provozu. Takže dnem 30.XII.1941 v poledních hodinách by měly končit všechny otisky Viktoria na listovních zásilkách. Ale jako vždy, když se něco zruší nebo zakáže, nějaký ten dojezd se ještě objeví. Na ukázce je služební dopis pošty Moravská Ostrava 1 s datem 31.XII.1941, neboť jak je pravidlem, pod svícnem bývá tma.

 

 obr


Několik vysvětlivek k telegramům:
Postgen = Poštovní správa ministerstva dopravy
Poriad = Ředitelství pošt (Praha, Pardubice, Brno)
Poštovní úřad Praha 7 (se sídlem na Masarykově nádraží) = pověřený poštovní úřad pro tvoření a výpravu listovních zásilek pro říšské služebny "Auslandsbriefprüfstelle" (také Brno 2)
Pro lepší srozumitelnost opisů telegramů jsem doplnil diakritická a interpunkční znaménka.

Co říci závěrem? Musím se přiznat, že jsem nikdy neviděl listovní zásilku, která byla vrácena z ciziny zpět do Protektorátu s polepkou a měla by navíc přelepené razítko Viktoria, případně s nově vylepenými známkami ze zásob pošty. Tedy opatření, které mohlo vzniknout v době mezi 14. až 23.srpnem 1941. Nejsem si ani jistý, že se taková zásilka vůbec zachovala, tedy pokud vůbec byla realizována. Má-li někdo zásilku, která by dokumentovala tato krátkodobá úřední opatření, uvítáme jejich ukázku; jinak postup protektorátní pošty zůstane pouze ve sféře úředních opatření a teoretických možností.

P.S. Děkuji kolegovi Michalovi Příkazskému z Brna za poskytnutí některých ilustrací.Author: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (23.02.2009)