Archive / Articles / Směrování listovních zásilek

08.10.2009   Author: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Number of views: 4862

Přehled říšských cenzurních služeben, ke kterým byly směrovány listovní zásilky odesílané z území Říše vč. Protektorátu ČaM a pro některé případy příchozích zásilek do Říše.

Cenzura příchozích a odesílaných zásilek v době války je běžná praxe a nejinak tomu bylo za II. světové války na území Protektorátu Čechy a Morava. Prohlídka korespondence byla prováděna říšskými služebnami Auslandsbriefprüfstelle, které měly mezi sebou rozděleny cílové země. Podle tohoto rozdělení byly zásilky z protektorátu do ciziny a další k příslušným služebnám také směrovány. V Národním archivu, fond 429, se dochovaly některé materiály, označené jako Důvěrné, které nám poskytly přehled o tom, kam které zásilky byly směrovány k cenzuře. 

Dochované materiály Ministerstva dopravy - (Poštovní správa) pocházejí z let 1940-41 a z nich jsem vypsal následující informace:

1) Směrování listovních zásilek pro cizinu

 Země určení  Příslušná služebna Auslandsbriefprüfstelle
 Afghánistán Berlin-Charlottenburg 2
 Albánie München
 Alžírsko doprava zastavena
 Angola München
 Arábie (Aden)
 doprava zastavena
 Argentina Berlin-Charlottenburg 2
 Azstralská Unie
 doprava zastavena
 Azory München
 Belgie Köln
 Belgické Kongo
 doprava zastavena

 Bolívie

 Berlin-Charlottenburg 2
 Brazílie Berlin-Charlottenburg 2
 Britská Indie
 doprava zastavena
 Bulharsko Wien
 Costa-Rica Berlin-Charlottenburg 2
 Čína Berlin-Charlottenburg 2
 Dánsko Berlin-Charlottenburg 2
 Dominikánská rep.
 Berlin-Charlottenburg 2
 Ekvádor Berlin-Charlottenburg 2
 Egypt doprava zastavena
 Estonsko Königsberg (Pr.)
 Faerské ostrovy
 Berlin-Charlottenburg 2
 Filipíny Berlin-Charlottenburg 2
 Finsko Berlin-Charlottenburg 2

 Francie - obsazená

(+ Andorra, Monako, Kanálové ostrovy)

 Frankfurt (Main)

 Francie - neobsazená

(+ Monako)

 doprava zastavena
 Francouzské osady a chráněná úz.
 doprava zastavena
 Grónsko Berlin-Charlottenburg 2
 Guam Berlin-Charlottenburg 2
 Guatemala Berlin-Charlottenburg 2
 Haiti Berlin-Charlottenburg 2
 Hawaii Berlin-Charlottenburg 2
 Honduras Berlin-Charlottenburg 2
 Chile Berlin-Charlottenburg 2
 Irák doprava zastavena
 Írán Berlin-Charlottenburg 2
 Irsko původně doprava zastavena, potom München
 Island Berlin-Charlottenburg 2
 Itálie München
 Italské državy
 München

 Japonsko

(Chosen a ost. japonská vedl. úz.)

 Berlin-Charlottenburg 2
 Jihoafrická Unie
 doprava zastavena
 Jugoslávie Wien, později doprava zastavena
 Kamerun doprava zastavena
 Kanada doprava zastavena
 Kanárské ostrovy München
 Kapverdy München
 Kolumbie Berlin-Charlottenburg 2
 Kuba Berlin-Charlottenburg 2
 Libérie Berlin-Charlottenburg 2
 Litva Königsberg (Pr.)
 Lotyšsko Königsberg (Pr.)
 Lucembursko Köln
 Maďarsko Wien
 Madeira München
 Mančukuo Berlin-Charlottenburg 2
 Maroko (Šp.)
 München
 Mexiko Berlin-Charlottenburg 2
 Mozambik München
 Německá Východní Afrika
 doprava zastavena
 Německá Jihozápadní Afrika
 doprava zastavena
 Nikaragua Berlin-Charlottenburg 2
 Nizozemsko Köln
 Nizozemské osady
 doprava zastavena
 Nizozemská Indie
 doprava zastavena
 Norsko Berlin-Charlottenburg 2
 Nová Guinea a Ostrovní úz  doprava zastavena
 Nový Zéland doprava zastavena
 Palestina doprava zastavena
 Panama, rep.
 Berlin-Charlottenburg 2
 Paraguay Berlin-Charlottenburg 2
 Pásmo v panamském průplavu
 Berlin-Charlottenburg 2
 Peru Berlin-Charlottenburg 2
 Portoriko Berlin-Charlottenburg 2
 Portugalsko München
 Portugalské osady
 München
 Portugalská Indie
 München

 Rumunsko

(mimo Besarabii a Sev. Bukovinu)

 Wien
 Řecko Wien, později doprava zastavena
 Salvádor Berlin-Charlottenburg 2
 Samojské ostrovy
 Berlin-Charlottenburg 2
 Saúdská Arábie
 doprava zastavena
 Slovensko Wien
 Spojené státy americké
 Berlin-Charlottenburg 2
 Státy Levanty
 doprava zastavena

 SSSR

(+ Besarabie a Sev. Bukovina)

 Berlin-Charlottenburg 2
 Španělsko + Andorra
 München
 Španělské osady
 München
 Švédsko Berlin-Charlottenburg 2
 Švýcarsko + Lichtenštejnsko
 Frankfurt (Main)

 Thajsko (Siam)

 Berlin-Charlottenburg 2
 Togo doprava zastavena
 Tunis doprava zastavena
 Turecko Wien
 Uruguay Berlin-Charlottenburg 2
 Vatikán München
 Venezuela Berlin-Charlottenburg 2
 Velká Británie a osady
 doprava zastavena
 Viržinské ostrovy
 Berlin-Charlottenburg 2
 Yemen doprava zastavena

Doplňující upřesnění pro směrování:
a) Pokud byly listovní zásilky pro Severní, Střední a Jižní Ameriku podány k letecké přepravě, byly všechny směrovány na služebnu ve Frankfurtu (Main) a nikoliv jak je uvedeno v přehledu.
b) Letecké listovní zásilky do zemí Jižní Ameriky s označením "Über Südamerika - přes Jižní Ameriku", byly směrovány na služebnu München.
c) Listovní zásilky s údajem "Über Lissabon - přes Lisabon" byly směrovány na služebnu ve Frankfurtu (Main).

 

2) Listovní zásilky pro válečné zajatce a internované příslušníky Říše v cizině

 Země určení  Příslušná služebna Auslandsbriefprüfstelle

 Palestina, Egypt, Irák,

 Indie britská, Velká Británie,

 Kanada a ostatní britské kolonie, državy atd.

 Berlin-Charlottenburg 2
 Nizozemská Indie

 

3) Listovní zásilky od válečných zajatců a internovaných příslušníků Říše v cizině

 Země původu
 Příslušná služebna Auslandsbriefprüfstelle

 Palestina, Egypt, Irák,

 Indie britská, Velká Británie,

 Kanada a ostatní britské kolonie, državy atd.

 Berlin-Charlottenburg 2
 Nizozemská Indie

 

4) Listovní zásilky pro nepřátelské válečné zajatce a civilní osoby internované v Německu

Tyto zásilky budou směrovány poštovními úřady Praha 7 a Brno 2 k  nejbližším služebnám Auslandsbriefprüfstelle.

 

5) Listovní zásilky od nepřátelských válečných zajatců a civilních osob internovaných v Německu do ciziny

Listovní zásilky opatřené znakem zajateckého tábora, resp. znakem tábora internovaných o provedené prohlídce budou směrovány takto:

 Země určení  Příslušná služebna Auslandsbriefprüfstelle 
 Francie, neobsazená
 Frankfurt (Main)
 Francie, obsazená
 Frankfurt (Main)
 Palestina Wien 1
 Egypt Wien 1
 Irák Wien 1
 Britská Indie
 Wien 1

 Velká Británie, Kanada

 a ostatní britské državy a kolonie

 Köln
 Nizozemská Indie
 Berlin-Charlottenburg 2

Listovní zásilky do zemí neutrální ciziny budou poštovními úřady Praha 7 a Brno 2 směrovány k příslušné služebně Auslandsbriefprüfstelle.

Poštovní úřady na území protektorátu budou instradovati listovní zásilky o které jde, výhradně k poštovním úřadům Praha 7 a Brno 2, které jsou pověřeny tvořením a výpravou závěrů pro služebny Auslandsbriefprüfstelle.

 

Z dalších materiálů nalezených v Národním archivu :

Důvěrným dopisem ministerstva dopravy (Poštovní správa) ze dne 13.12.1940 bylo Ředitelství pošt v Praze dáno na vědomí, že úřad říšského protektora obdržel od portugalské poštovní správy sdělení, že toho času nemá žádnou možnost přes Portugalsko přepravovat listovní zásilky do zemí Severní, Střední a Jižní Ameriky. Z těchto důvodů byly zásilky přepravovány cestou přes "Sibíř - Japan". Letecká trať Lisabon-New York ale zůstala beze změny.

Důvěrným dopisem ministerstva dopravy (Poštovní správa) ze dne 23.12.1940 bylo Ředitelství pošt v Praze sděleno, že doprava listovních zásilek přes Portugalsko do Ameriky je obnovena. Zásilky musely být v každém případě označeny poznámkou "Ueber Lissabon". Pro tvorbu závěrů ke služebně Auslandsbriefprüfstelle Frankfurt (Main) byly příslušné pouze poštovní úřady Praha 7 a Brno 2.

Nutno vzíti v úvahu, že válečná doba přinášela také územní změny vycházející z vítězství a porážek na obou stranách, nové vztahy mezi zeměmi, nová spojenectví a to přinášelo i změny v doručování nebo zastaveném doručování zásilek. Přehled směrování uvedený v tomto článku musel jistě také reagovat na aktuální změny na všech frontách, válečných nebo i diplomatických. Například Vyhláškou ze dne 30.5.1942 byla většina zemí Ameriky prohlášena za nepřátelskou cizinu a to jistě nebylo vše. V archivu ale již žádné další písemnosti ke směrování zásilek k cenzurním služebnám nalezeny nebyly.

Přesto však si myslím, že alespoň jako ukázku směrování pro určitou dobu tento článek splňuje.Author: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (08.10.2009)